Kunngjeringar Mon, 21 Sep 2020 13:53:22 GMT Mon, 21 Sep 2020 13:53:22 GMT RSS Feed Frå https://bjornafjorden.kommune.no https://bjornafjorden.kommune.no Har du innspel til handlingsplan for Bjørnafjorden ungdomsråd? https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/har-du-innspel-til-handlingsplan-for-bjornafjorden-ungdomsrad.23504.aspx Ungdomsrådet har delt eit utkast til handlingsplan inn i sju tema:

 • Kulturtilbod
 • Offentleg kommunikasjon
 • Trygge ungdomsmiljø
 • Trygge liv
 • Førebyggande helsetenester
 • Klima og miljø
 • Undervisning

Sjå heile planforslaget her (PDF, 142 kB)

Kva er viktige saker for deg og ditt miljø?

Er det ting du meiner ikkje kjem fram i planforslaget og som bør ha prioritet i den nye kommunen?

Slik gir du tilbakemelding

Har du innspel til andre tema, tiltak og satsingar ønskjer ungdomsrådet å få skriftlege innspel innan 23. oktober til post@bjornafjorden.kommune.no.

Skriv i emnefeltet: «Høyring for handlingsplan for ungdomsrådet – sak 20/6026».

]]>
Bjørnafjorden ungdomsråd ønskjer å få fram kva som er dei viktige sakene for ungdom i Bjørnafjorden. Då treng dei hjelp og innspel frå ungdomsmiljøet og elevråda. Forslag til handlingsplan er no lagt ut på høyring.aid2196Mon, 21 Sep 2020 13:53:22 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Oppstart av arbeid med Statleg reguleringsplan for ny E39 Stord - Os (Hordfast) https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/oppstart-av-arbeid-med-statleg-reguleringsplan-for-ny-e39-stord-os-hordfast.23431.aspx Statens vegvesen skal utarbeide statleg reguleringsplan for E39 Stord – Os i kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden og ber om innspel til arbeidet.

Planområde går frå Ådland på Stord via bru over Langenuen og vidare nordover på Tysnes til bru over Bjørnafjorden og blir kopla til ny E39 ved Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune.

Kart over varslingsområde kan du finne på interaktivt kart https://arcg.is/Cbqiy. Det er teke med areal i sjøen for samansetting av bru over Bjørnafjorden. Planområdet vil bli snevra vesentleg inn i reguleringsplanen.

I samband med høyringa vil vi arrangere informasjonsmøte. Dette blir annonsert i aviser og på prosjektsida.

Dersom du har synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar så send det til:
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
eller med e-post til: firmapost@vegvesen.no

Merk brevet eller e-posten med «E39 Stord – Os». Hugs å ta med gards- og bruksnummer.

Ta gjerne kontakt og bruk prosjektet si felles e-postadresse: E39StordOs@vegvesen.no

Eller ta direkte kontakte med:
Ellen Slinde på telefon 57675795/99203238
Lilli Mjelde på telefon 55516439/41462133
Henry Damman på telefon 41526589
Signe Eikenes på telefon 57655809/95191934

]]>
Oppstart av arbeid med Statleg reguleringsplan for ny E39 Stord - Os (Hordfast)Merknadsfrist: 30.10.2020Arkivsak: 19/10170aid2180Wed, 16 Sep 2020 10:13:48 GMT
Halhjemsmarka 3, felt B2 - Utbyggingsavtale https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/halhjemsmarka-3-felt-b2-utbyggingsavtale.23336.aspx I samsvar med kommunen sitt delegasjonsreglement og plan- og bygningslova §17-4 vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bjørnafjorden kommune og Os Bygg og Eigedom AS for området Halhjemsmarka 3, felt B2, gnr.44, bnr.677, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Avtalen gjeld anleggsbidrag i forbindelse med bygging av infrastruktur som skal overtakast av Bjørnefjorden kommune. Dette omfattar offenleg veg med fortau og snuhammar, belysning og grøfter med leidningsanlegg for vatn og avløp.  

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 06.11.2020.

Dokument i saka finn du her:

Halhjemsmarka , felt B2
Tittel Publisert Type
Utbyggingsavtale Halhjemsmarka 3 felt B2 _28_8 utkast (002)

04.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale Halhjemsmarka 3 felt B2 _28_8 utkast (002).docx
Tilleggsavtale for Halhjemsmarka 3 felt B2 _28 aug utkast

04.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Tilleggsavtale for Halhjemsmarka 3 felt B2 _28 aug utkast.docx
Reguleringsføresegnar 14 01 2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegnar 14 01 2020.pdf
Plankart 14.01.2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 14.01.2020.pdf
Illustrasjonsplan 14.01.2020

04.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan 14.01.2020.pdf

 

]]>
Offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for Halhjemsmarka 3, felt B2 Merknadsfrist: 06.11.2020 Arkivsak: 20/14903aid2153Fri, 04 Sep 2020 13:10:33 GMT
Høyring: Søknad om arealendring for oppdrettsanlegg https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/hoyring-soknad-om-arealendring-for-oppdrettsanlegg.23315.aspx Anlegget vil vera plassert innafor areal sett av til akvakultur i arealdelen. Godkjent anlegg består av seks merdar med omkrets på 160 meter fordelt på to rekkjer – og ein søkjer no om å plassere to merdar til på lokaliteten slik at ein har ekstra plass til å plassere fisk ved sortering eller behandling. Det vert ikkje søkt om auke i biomasse, og produksjonskapasiteten ved anlegget vert uendra.

Vestland Fylkeskommune er myndighet i saka, og deira vurdering er at miljødokumentasjonen i saka gjev tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentleg verknad for miljø og samfunn, jf. Vedlegg III i forskrift om konsekvensutgreiing.

Bjørnafjorden kommune har motteke søknaden til uttale, og vil sende over alle inkomne merknader saman med sin uttale etter høyringsperioden. Dersom du ønskjer å uttale deg i saka, kan uttale sendast til post@bjornafjorden.kommune.no, og merkast med saksnr. 20/14756. Høyringsfrist: 01.10.2020.

Relevante dokument:

- Vestland Fylkeskommune: Oversending av søknad om arealendring i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure (lok.33337) (PDF, 157 kB)

- Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg,Lyngnes (PDF, 952 kB)

- Kart, eksisterande anlegg + utviding (PDF, 761 kB)

- Rapport: Fortøyningsanalyse (PDF, 6 MB)

- Vedtak om løyve for eksisterande anlegg - 2018 (PDF, 938 kB)

 

]]>
AS Bolaks har søkt om løyve til arealendring i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 33337 Lyngsnes i Bjørnafjorden kommune. Høyringsfrist: 01.10.2020.aid2147Thu, 03 Sep 2020 19:45:05 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)
Endring av detaljregulering for Djupedalen, Haugland https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/endring-av-detaljregulering-for-djupedalen-haugland.23213.aspx Endring etter forenkla prosess
Endringa går ut på å endre utnyttingsgrad i plankart og føresegner, justere ei tomtegrense og endre delar av eit ope parkeringsareal til overbygd carport. Føresegnene er elles justert på fleire punkt. Sjå elles saksutgreiing og vedtak som vedlegg under.

Vedtaket er gjort med heimel i pbl § 12-14, andre ledd, og reglement for delegering av mynde for Bjørnafjorden kommune, jf. kommunelova § 23 nr 4.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 17.09.20. Klage merkast med saksnummer 20/8712 og sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Dokument i saka:

- Vedtak om endring etter forenkla prosess (DOCX, 475 kB)

- Plankart (PDF, 278 kB)

- Føresegner (PDF, 2 MB)

- Søknad (PDF, 60 kB)

 

 

]]>
I samsvar med plan- og bygninglova 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for Djupedalen, Haugland er vedteken.aid2127Thu, 27 Aug 2020 15:32:42 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)
Godkjenning av detaljregulering for fv.121 v Søre Fusa skule, Baldersheim https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/godkjenning-av-detaljregulering-for-fv-121-v-sore-fusa-skule-baldersheim.23204.aspx Planen legg mellom anna opp til betre løysingar kring trafikkavikling og kollektivtransport ved skulen. Alle dokument er tilgjengelege under.

Planen er bindande for alle arbeid og tiltak innanfor planområdet, jf.pbl § 12-4.

Vedtaket kan påklagast jamfør pbl. § 1-9. Klagefrist: 17.09.2020. Eventuell klage kan merkast med saksnummer 20/11239 og sendast til post@bjornafjorden.kommune.no.

Saksdokument:

- Saksutgreiing og vedtak (PDF, 720 kB)

- Plankart - Detaljregulering for fv 121 ved skulen på Baldersheim, (PDF, 10 MB)

- Føresegner - Detaljregulering fv 121 ved skulen på Baldersheim (PDF, 307 kB)

- Planomtale og ROS-analyse - Detaljregulering for fv 121 ved skulen på Baldersheim (PDF, 18 MB)

]]>
I medhald av plan- og bygningslova (pbl) 12-12 har kommunestyret i Bjørnafjorden godkjend detaljregulering for Fv.121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim, 16.06.2020.aid2125Thu, 27 Aug 2020 12:18:23 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)
Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange 20/34 m.fl https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/kunngjering-av-vedteken-planendring-skjelasen-drange-20-34-m-fl.23177.aspx Planområdet
I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for skjelåsen, Drange, er vedteken. Endringa går ut på å endre tomteinndeling på nokre felt, fjerning av tomtegrenser i plankartet, erstatte mønehøgd med gesimshøgd for heile feltet, endre tal bueiningar for nokre felt.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 16.09.20. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 20/2579.

Dokument i saka finn du her

]]>
Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange Frist for å klage: 16.09.20 Arkivsak: 20/2579aid2122Wed, 26 Aug 2020 13:32:47 GMTmaij@bjornafjorden.kommune.no (Mathilde Ilper Johnsen)
Høyring: Søknad om løyve til oppdrett https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/hoyring-soknad-om-loyve-til-oppdrett.23151.aspx - Rapport - Rådgivende biologer, dokumentasjonsvedlegg (PDF, 2 MB)

- Følgjeskriv til søknad (PDF, 2 MB)

- Rapport - Rådgivende biologer, miljøovervaking (2016) (PDF, 3 MB)

- Planteikning (PDF, 177 kB)

- Produksjonsplan (PDF, 32 kB)

- Søknadsskjema (PDF, 865 kB)

Vestland Fylkeskommune er myndigheit i saka, og deira vurdering er at miljødokumentasjonen i saka gjev tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentleg verknad for miljø og samfunn, jf. vedlegg III i forskrift om konsekvensutgreiing.

Bjørnafjorden kommune har fått søknaden til uttale, og vil sende over alle inkomne merknader saman med sin uttale etter høyringsperioden. Dersom du ønskjer å uttale deg i saka, kan denne sendast til post@bjornafjorden.kommune.no og merkast med saksnr. 20/13727 .

Høyringsfrist er sett til 22.09.2020.

 

 

 

]]>
Benchmark Genetics Norway AS(BGN) har søkt om løyve til oppdrett av storsmolt av laks på lokalitet 12141, Lønningdal II, der det no er løyve HO 14 og 15 for rensefisk - denne produksjonen er no avslutta. Sjå søknad/følgjeskriv i vedlegg for ytterlegare informasjon.aid2118Tue, 25 Aug 2020 15:59:04 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)
Oppstart planarbeid - Endring av Områdeplan for Samnøy industriområde https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/oppstart-planarbeid-endring-av-omradeplan-for-samnoy-industriomrade.22918.aspx
 • Planavgrensing - Endring av Områdeplan for Samnøy industriområde (PDF, 2 MB)
 • Plankart for Områdeplan for Samnøy industriområde vedtatt 2018 (PDF, 5 MB). ( NB! kartet skal endrast)
 • Gjeldande områdeplan vart vedteken den 13.12.2018. Planområdet er på ca. 620 daa og omfattar ca. 103 daa i sjø og ca. 517 daa på land. Etter at planen vart vedteken har AS Bolaks sett i gang arbeid med å detaljregulere landbasert akvakultur (planarbeidet for m.a. BKB6 er varsla tidlegare), og det er løyvd midlar til AT Skog for etablering av ny tømmer-kai (SHA). Kalkylar for veg og tunell som ligg i vedteken plan syner at denne løysinga vert kostbar. På bakgrunn av desse elementa vil det blir sett på justering av arealføremål, samt andre løysingar for massebalanse og ferdig planerte næringsområde. Det er difor ynskjeleg med ei omarbeiding av delar av områdeplanen slik at ein kan leggje til rette for dei konkrete utbyggingsplanane knytt til m.a. BKB6 og SHA. Det er viktig at ein får auka utnyttingsgrad på delar av arealet, og at dette vert sett under eitt saman med utbygging av arealet til ny tømmerkai, vegframføring og disponering av steinmassar og jord til planering av framtidige næringsareal. Det er ikkje planlagt for endring av hovudvegtilkomst med tunell til vestleg del av planområdet.

  Politisk Ad hoc-utval for Samnøy næringsområde vedtok i møte 08.06.2020 at arbeidet med endring av områdeplanen vert starta snarast.

  Fylgjande endringar skal vurderast i arbeidet:

  •       Utnyttingsgrad for BKB6 skal utvidast og justering av arealføremål slik at det vert plass til planlagt post-smolt-/oppdrettsanlegg på land

  •       LNF-området mellom SHA (Tømmerkai) og BKB6 må vurderast til trafikkareal og/eller næring for å betra til¬komst til tømmerkai og BKB6

  •       Det er ønskeleg at delområde BKB1-5 vert regulert i tilstrekkeleg grad slik at krav om detaljregulering går ut, jf. føresegn §2.15.1 Utnyttingsgrad skal aukast opp mot 100 %

  •       Det skal leggast vekt på god utnytting av massane/massebalanse for å få mest mogleg næringsareal inn-anfor planområdet.

  Problemstillingar som planen må gjera ei særleg vurdering kring er tema landskap (utnytting, planering og byggehøgder) og naturmangfald. I tillegg til desse skal andre relevante tema vurderast, men i eit mindre omfang (t.d. friluftsliv, naturressursar, trafikk, ROS-analyse). Planavgrensinga er synt i vedlagt kartutsnitt.

  Reguleringsendringa skal utarbeidast som områderegulering jf. § 12-2 i plan- og bygningslova. Areala ligg i all hovudsak allereie som utbyggingsområde i gjeldande områdeplan, og endringane arbeidet skal sjå på er relativt små. Det er såleis vurdert å ikkje vera krav om konsekvensutgreiing.

  Merknadar og synspunkt til planarbeidet kan sendast skriftleg til Bjørnafjorden kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen eller e-post: post@bjornafjorden.kommune.no innan 18.08.2020.

  Ta elles gjerne kontakt dersom de ønskjer å drøfte saka.

  ]]>
  I samsvar med plan- og bygningslova 12-8 vert det med dette meldt oppstart av endring av områderegulering for Samnøy industriområde Bjørnafjorden kommune, GBNR 104/1 m.fl. Planområdet ligg nord for Samnøy på Bogøya, i tidlegare Fusa kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Bjørnafjorden kommune.aid2080Tue, 14 Jul 2020 16:09:22 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)
  Høyring og offentleg ettersyn: Områdeplan for Strandvik https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/hoyring-og-offentleg-ettersyn-omradeplan-for-strandvik.22896.aspx Planområdet er på om lag 463 daa, og planarbeidet bygger på planprogrammet som vart vedteke i 2019. Det kom inn 28 merknadar og uttalar frå private og offentlege instansar til planprogrammet - og desse ligg til grunn for planframlegget slik det no er lagt fram.

  Planen fokuserer på å avklara og leggja til rette for framtidig utvikling av Strandvik Sentrum. Det er fokus på bustader, sentrumsområde, landbruk, parkering, ny gravplass, grav- og urnelund samt utviding av skuleområde. Elles er det planlagt for gangvegar, fortau og grønstruktur og betre tilgjenge til elva og til sjø, samt oppdatert eksisterande reguleringsplanar.

  Alle dokument i saka kan sjåast her:

  ]]>
  Plan- og bygningsutvalet(PBU) gjorde vedtak om å leggja områdeplan for Strandvik ut til høyring og offentleg ettersyn 18.06.2020, men heimel i pbl. 12-1, 12,2, 12-10 og 12-14. Høyringsfrist er 6 + 4 veker grunna fellesferien. Høyringsfrist 10.september. Vi ønskjer innbyggjarane sine innspel og tilbakemeldingar på planen slik den no ligg føre - ta gjerne kontakt om det er noko de ønskjer å drøfte.aid2079Thu, 09 Jul 2020 16:59:25 GMThhb@bjornafjorden.kommune.no (Helle Holte Bruland)