Kunngjeringar Thu, 16 Sep 2021 10:52:32 GMT Thu, 16 Sep 2021 10:52:32 GMT RSS Feed Frå https://bjornafjorden.kommune.no https://bjornafjorden.kommune.no Oppstart av planarbeid - Elvehaugane 62/28 https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/oppstart-av-planarbeid-elvehaugane-62-28.28827.aspx Planområdet

Føremålet med planen er å legge til rette for bustader.  Planarbeidet er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel, der eigedomen er avsett til bustad, industri og friområde. Eigedomen ligg nært Vallaelva, og det er i politisk vedtak om oppstart stilt vilkår om at planen må byggast på kunnskapsgrunnlaget i forvaltningsplan for verna vassdrag Osvassdraget (2020). Planområdet er om lag 25 daa. 

Forslagsstillar er Erstad & Lekven Utbygging AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 15.10.2021. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Mathilde Ilper Johnsen
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Du finn meir info her 

]]>
Oppstart av planarbeid for Elvehaugane Merknadsfrist: 15.10.2021 Arkivsak: 21/4111aid3087Thu, 16 Sep 2021 10:52:32 GMTtornag@bjornafjorden.kommune.no (Tor Nagelgaard)
Høyring av kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021-2033 https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/hoyring-av-kommunedelplan-for-klima-energi-og-miljo-for-bjornafjorden-kommune-2021-2033.28690.aspx Formannskapet legg forslag til kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021- 2033 ut på høyring og til offentleg ettersyn med høyringsfrist 30. oktober 2021. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 11-14, første ledd.

Her kan du lese planforslaget:

Kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune - del 1 (PDF, 9 MB)

Kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune - del 2 (PDF, 11 MB)

 

Formannskapet si behandling av saka finn du her.

Dokumenta i saka finn du her.

Høyringsinnspel skal sendast kommunen skriftleg via denne lenka innan 30.10.2021.

Spørsmål i saka kan rettast til saksbehandlar Birte Markeseth Aasen.

 

]]>
Høyring av kommunedelplan for klima-, energi- og miljø for Bjørnafjorden kommune 2021-2033 Saksnummer: 20/15944 Høyringsfrist : 30.10.2021aid3061Fri, 10 Sep 2021 14:21:37 GMTbiraas@bjornafjorden.kommune.no (Birte Markeseth Aasen)
VEDTAK OM ENDRING AV DETALJREGULERING FOR MOLDHUSBAKKANE, NORE NESET UNGDOMSSKULE https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/vedtak-om-endring-av-detaljregulering-for-moldhusbakkane-nore-neset-ungdomsskule.28418.aspx I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Moldhusbakkane, Nore Neset ungdomsskule er vedteken. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å etablere ny fleirbrukshall i området idrettsføremål. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 06.09.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg og vis til saksnr. 21/3514

Dokument i saka finn du her

]]>
Vedtak om endring for Moldhusbakkane, Nore Neset ungdomsskule Klagefrist: 06.09.2021 Arkivsak: 21/3514aid2980Fri, 13 Aug 2021 15:14:52 GMTlaskri@bjornafjorden.kommune.no (Lasse Klæboe Kristensen)
Vedtak om endring av områderegulering for Lyseparken, 13/29 https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/vedtak-om-endring-av-omraderegulering-for-lyseparken-13-29.28237.aspx I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av områdereguleringsplan for Lyseparken,13/29, er vedteken. 

Endringa går ut på leggja til rette for etablering av nytt VA-anlegg med ny avlaupspumpestasjon og nettstasjon for BKK i sideareal til veg.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 05.08.2021, jf. fvl. § 29. 

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 21/5033. 

Dokument i saka finn du her

 

]]>
Vedtak om endring for Lyseparken Klagefrist: 05.08.2021 Arkivsak: 21/5033aid2969Thu, 15 Jul 2021 11:36:09 GMTtornag@bjornafjorden.kommune.no (Tor Nagelgaard)
Vedtak om endring av reguleringsplan for Osøyro - Hamnevegen - Lientomta https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/vedtak-om-endring-av-reguleringsplan-for-osoyro-hamnevegen-lientomta.28221.aspx I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for Osøyro - Hamnevegen - Lientomta er vedteken. 

Endring av plan inneber at ein kan etablere delar av parkering utanfor parkeringsgarasje og unngå utfordring med dårleg fjell. Det er gjort nokre justeringar i plankart og ein del justeringar i reguleringsføresegnene slik at desse er oppdaterte. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 01.08.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 21/716. 

Dokument i saka finn du her

]]>
Vedtak om endring av reguleringsplan for Osøyro - Hamnevegen - Lientomta Klagefrist: 01.08.2021 Arkivsak: 21/716aid2968Fri, 09 Jul 2021 14:31:10 GMTstun@bjornafjorden.kommune.no (Stine Unneland)
Oppstart av planarbeid - Storhaugen https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/oppstart-av-planarbeid-storhaugen.28110.aspx Planområdet
Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader. Området ligg som framtidig bustadområde i gjeldande kommuneplan og noverande bustadområde i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er på ca. 198 daa.

Forslagsstillar er Fiskarskogen Eigedom AS, Susanne og Amund Sperrevik og Storhaugen Utvikling AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 29.08.2021. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Du finn meir info her

]]>
Oppstart av planarbeid for Storhaugen Merknadsfrist: 29.08.2021 Arkivsak: 20/4809aid2958Fri, 09 Jul 2021 12:21:55 GMTstun@bjornafjorden.kommune.no (Stine Unneland)
Offentleg ettesyn for detaljregulering av SNIL-hallen, 44/280 https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/offentleg-ettesyn-for-detaljregulering-av-snil-hallen-44-280.28196.aspx SNIL-hallen vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Planarbeidet skal legge til rette for etablering av ny idrettshall og auke tilgjengelegheita for ålmenta i omkringliggjande område.

Sakshandsamer er tilbake frå ferieavvikling 09.08.2021.
Planavdelinga kan kontaktes måndag, onsdag og torsdag mellom kl. 12:30 og 14:30.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 12.09.2021

Dokument i saka finn du HER

]]>
Offentleg ettersyn av detaljregulering for SNIL-hallen Merknadsfrist: 12.09.2021 Arkivsak: 20/8716aid2967Thu, 08 Jul 2021 15:14:25 GMTstun@bjornafjorden.kommune.no (Stine Unneland)
Offentleg ettersyn for detaljregulering av Hagavik/Skoglund https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/offentleg-ettersyn-for-detaljregulering-av-hagavik-skoglund.28193.aspx Hagavik/Skoglund vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for bustadbygging som samsvare med arealføremålet i forslag til ny kommuneplan. Planen tilrettelegger for ca. 130 bueiningar innanfor indre og ytre fortettingssone for nærsenter på Nore Neset, samt nytt kryss og trasé ved Dahlsvegen.

Sakshandsamer er tilbake frå ferieavvikling 02.08.2021.
Planavdelinga kan kontaktes måndag, onsdag og torsdag mellom kl. 12:30 og 14:30.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 10.09.2021

Alle dokument i saka finn du HER

 

]]>
Offentleg ettersyn av detaljregulering for Hagavik/Skoglund Merknadsfrist: 10.09.2021 Arkivsak: 20/3986aid2965Thu, 08 Jul 2021 14:51:22 GMTlaskri@bjornafjorden.kommune.no (Lasse Klæboe Kristensen)
Områdeplan for Hauge https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/omradeplan-for-hauge.28037.aspx Kommunestyret i Os vedtok 24.9.2019, sak 71/2019 planprogram til områderegulering for Hauge. Føremålet med områdeplanen er å legge til rette for heilskapleg utvikling av området aust om Os sentrum med vekt på føringar frå pågåande rullering av arealdelen til for Bjørnafjorden Vest og arbeidet med områdeplan for Os sentrum.

Planarbeidet skal sjå på korleis det framtidige busetnadsmønsteret kan utviklast med omsyn til sentrale, allmenne interesser knytt til natur- og friluftsliv, mellom anna gjennom å legge til rette for:

  • grøne korridorar, turvegnettverk og tilkomst til lokale friområde
  • blå- grøne strukturar som opning av bekkevassdrag og flaumvegar
  • born og unges interesser gjennom å finne areal til kvartalsleikeplassar og andre møtestader
  • kartlegging og vurdering av verneverdi av kulturminne og kulturmiljø
  • estetisk utforming av omgjevnadene med omsyn til landskap, miljø og arkitektur
  • bustad for alle gjennom å planlegge for variert bustadtilbod
  • utgreie konsekvensar for miljø og samfunn – særskild høve til kulturminner og -miljø, landskap, landbruk og naturmangfald. 

For meir inngåande informasjon om planarbeidet, finn du planprogrammet under Sentrale dokument nedanfor.

 

Medverknad - Grunneigardialog

Kommunen ynskjer god dialog med grunneigarar og rettighetshavarar i planområdet. Om du har spørsmål eller bekymringar knytt til konsekvensane av planarbeidet for dykkar eigedom, oppmodar vi om å ta kontakt med prosjektgruppa for ein prat. Sjå kontaktpersonar nedanfor.

I løpet av hausten 2021 og vinteren 2022 vil kommunen kontakta enkelte grunneigarar for nærare dialog i område der vi ser at særskilde eigedommar vert særskilt råka av tiltaka i planen.

Vinter/vår 2022 vil vi invitera til eit ope møte der resultat av utgreiingar og planforslag vert presentert.

Målet er at framlegg til reguleringsplan kjem på høyring vår/sommar 2022. Grunneigarar, naboar og rettighetshavarar til planområdet vert underretta om dette per brev.

 

For spørsmål/henvendingar knytt til arbeidet med planforslaget, ta kontakt med:

Henning Wenaas Ribe, arkitekt områdeplanleggar, 99 00 25 02, hewr@bjornafjorden.kommune.no

Helle Holte Bruland, arealplanleggar, 416 17 873, hhb@bjornafjorden.kommune.no

Tor Nagelgaard, jurist, 416 33 557, tornag@bjornafjorden.kommune.no

 

Status

Forslag til ny områdereguleringsplan for Hauge vert lagt fram til utval for plan, bygg og miljø hausten 2021 og sendt på offentleg høyring straks etter. Alle grunneigarar i planområdet, naboar samt offentlege mynde får planforslaget til høyring og moglegheit til å uttale seg før endeleg planforslag vert handsama av Bjørnafjorden kommunestyre i 2022. 

Planforslaget vil legge til rette for langsiktig utvikling av området, med ei tettare busetnad langs Hatvikvegen og eit nytt nettverk av gangsamband med grøne områder, leikeplassar og utsiktspunkt mv. Dette kan medføre nokre restriksjonar på enkelte eigedomar, da det er naudsynt å sette av areal til nye gangvegar. Planforslaget vil legge til rette for at gangvegane vil opparbeidast på sikt, i takt med utvikling i av din eigedom når du ynskjer det. 

 

Detaljregulering Bjørnafjorden gjestetun, gbnr. 63/455

Som del av områdeplanen utarbeider ByBo AS forslag til utbygging på eigedom 63/455. Føremålet med planarbeidet er at utbygging på eigedomen skal sjåast i samanheng med den langsiktige planen for utvikling av området som heilskap. 

Fyste utkast til utbygging på gjestetunet vart presentert for utval for plan, bygg og miljø 21.april 2021. Sjå presentasjonen nedanfor. Utbyggingsforslaget vert vidare bearbeidd før endeleg forslag er klart for politisk handsaming og høyring i haust. 

Naboar til utbyggingsforslaget på gjestetunet vert invitert til eige nabomøte i løpet av august 2021. 

 

 


Sentrale dokument

Områdeplan for Hauge
Tittel Publisert Type
1 Planprogram områdeplan Hauge – KS 24.09.2019

08.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 Planprogram områdeplan Hauge – KS 24.09.2019.pdf
1 Saksframlegg fastsetting planprogram områderegulering Hauge

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 Saksframlegg fastsetting planprogram områderegulering Hauge.pdf
2 Temarapport Friluftsliv og bygdeliv_Hauge_06.02.2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Friluftsliv og bygdeliv_Hauge_06.02.2020.pdf
2 Temarapport Kulturminne_Hauge_05.04.2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Kulturminne_Hauge_05.04.2020.pdf
2 Temarapport Landskapsanalyse 02.06.2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Landskapsanalyse 02.06.2020.pdf
2 Temarapport Naturmangfald Hauge 22.01.2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Naturmangfald Hauge 22.01.2020.pdf
2 Temarapport Naturressursar Hauge 21.01.2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Naturressursar Hauge 21.01.2020.pdf
3 Forslag strategi områdeplan for Hauge

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 Forslag strategi områdeplan for Hauge.pdf
3 Forslag strategi områdeplan for Hauge, mai 2020

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 Forslag strategi områdeplan for Hauge, mai 2020.pdf

 

 

]]>
Biletgalleri - Slider Her finn du informasjon om og retningslinjer for utarbeiding av forslag til ny områdeplan for Haugeaid2935Wed, 07 Jul 2021 11:11:03 GMThewr@bjornafjorden.kommune.no (Henning Wenaas Ribe)
Offentleg ettersyn for detaljregulering av Skeisstøa, Nordstølen, 36/12 https://bjornafjorden.kommune.no/sok-etter-sak/kunngjeringar/offentleg-ettersyn-for-detaljregulering-av-skeisstoa-nordstolen-36-12.28129.aspx Skeisstøa, Nordstølen, 36/12 vert lagt ut på offentleg ettersyn etter sommerfullmakt frå plan-, bygg- og miljøutvalet i Bjørnafjorden kommune. Utvalet får saka til orientering i første møte over sommaren, 01.09.2021. 

Planarbeidet skal leggja til rette for bustadbygging med ulike typer bustader. 

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 07.09.2021.

Dokument i saka finn du her

]]>
Offentleg ettersyn av detaljregulering for Skeisstøa, Nordstølen, 36/12 Merknadsfrist: 07.09.2021 Arkivsak: 20/5953aid2964Tue, 06 Jul 2021 16:08:59 GMTtornag@bjornafjorden.kommune.no (Tor Nagelgaard)