Aktuelt

 • 07. august 2020 Velkommen til skulestart måndag 17. august!
  Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna. Vi gler oss til å helse små og store velkomne!
 • 06. august 2020 Hepatitt C-bussen er eit tilbod til personar i risikogruppa for sjukdomen - i hovudsak dei som injiserer rusmiddel med sprøyte. Hepatitt C-bussen kjem til Os
  Torsdag 20. og fredag 21. august kjem hepatitt C-bussen til Os. Her kan du teste deg, slik at du eventuelt kan få behandling for sjukdomen. Er du i risikogruppa eller kjenner du nokon som er det? Tips dei om tilbodet!
 • 05. august 2020 Borgavegen periodevis stengt fram til og med desember
  I samband med utvidinga av Borgavegen, vil vegen mellom avkøyringa til Nordmarka og Hjellevegen vere tidvis stengt grunna sprenging og legging av nye leidningar. Arbeidet vil pågå måndag til fredag, mellom klokka 7.30 og 15, frå måndag 10. august til og med desember 2020.
 • 05. august 2020 Oppdatert: Er du helsepersonell og har vore på ferie utanfor Noreg?
  Helsepersonell som har vore på ferie utanfor Noreg - sjølv om det aktuelle ferielandet er ei grøn sone - blir testa for å hindre smittespreiing av koronavirus. FHI anbefalte tidlegare testing av helsepersonell som har vore i land utanfor Norden. Dette er no endra til å omfatte alle land utanfor Noreg, inkludert Danmark og Sverige.Gi beskjed til arbeidsgivaren din dersom dette gjeld deg, og ta kontakt med prøvetakingsteamet for testing.
 • 05. august 2020 Vil du og klassen din vere med på å utforme Sommarlesfesten 2020?
  Bjørnafjorden bibliotek søker etter ein skuleklasse på 4.-6. trinn som vil vere med og utforme Sommarlesfesten 2020. Sommarlesfesten går av stabelen på Bjørnafjorden bibliotek 7. september.Elevane vil mellom anna få intervjue ein ekte forfattar, nemleg Malin Hellebø, kjent frå Dyrevenn på NRK Super. Ho har skrive to bøker:«Dyras beste sjekketriks» og «Inn i munnen: ei bok om dyremunnar».Intervjuet vil bli strøymt, slik at alle elevane på alle skular i Bjørnafjorden kommune kan vere med på festen via skjermen. Opptak av intervjuet vil vere tilgjengeleg i eit par dagar etter sjølve festen.
 • 04. august 2020 Informasjon om besøk til sjukeheimane våre
  For å ha kontroll på smittevernet, må sjukeheimane ha nokre restriksjonar ved besøk. Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.NB! Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus, vil vi på det sterkaste oppmode deg til å utsetje besøk på sjukeheimen til minimum 14 dagar etter heimkomst. Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon.
 • 04. august 2020 Velkommen til nytt barnehageår!
  Informasjon til foreldre om barnehagekvardagen hausten 2020.
 • 04. august 2020 Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar
  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbrotet.Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.Søknadsfristen er 15. september.
 • 03. august 2020 Er du 65+? Fortel oss kva som er viktig for deg!
  Kan du hjelpe oss ved å svare på denne spørjeundersøkinga? Det tar om lag 10 minutt og gir oss verdifull kunnskap i arbeidet med å gjere det endå betre å vere eldre i Bjørnafjorden. Svar på undersøkinga
 • 22. juli 2020 Ladestasjon BKK Ladestasjonar for elbilar i Os sentrum
  Det er sett opp fleire ladestasjonar for besøkande i Os sentrum. Ladestasjonane er administrert av BKK og du kan bruke Bilkraft appen for å lade elbilen din.
 • 20. juli 2020 Hugs smittevernreglane!
  Kommuneoverlegen i Bjørnafjorden har ei viktig melding til oss alle: ver nøye med smittevernrutinane!
 • 03. juli 2020 Meddommarar– framlegg til offentleg ettersyn
  Bjørnafjorden formannskap har i møte 19.06.20 kome med framlegg til meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten (PDF, 163 kB), for perioden 01.01.21 til 31.12.24. Framlegget ligg til offentleg ettersyn til og med 03.08.20. Her finn du meir info om kven som kan veljast. Reglar for fritak finn du her
 • 01. juli 2020 Har du registrert slamavskiljaren på hytta?
  Må du bruke båt for å få tømt slamavskiljaren i fritidsbustaden din? Hugs å registrere slamavskiljaren hos Samferdsel og VA i Bjørnafjorden kommune innan 16. juli. Viss du alt står på den kommunale tømmelista, treng du ikkje gjere noko.
 • 01. juli 2020 Informasjon om nyutsendt faktura frå kulturskulen
  Bjørnafjorden kulturskule har sendt ut ny rekning for perioden undervisningstilbodet var stengt eller redusert i samband med korona. Dette betyr at du kan sjå vekk frå tidlegare utsendt rekning med fullt beløp.
 • 29. juni 2020 Bjørnafjorden brann og redning øver på utrykking
  Fire måndagar på rad, mellom klokka 17.30 og 20.30, skal Bjørnafjorden brann og redning trene på utrykkingskøyring. Første øving er i kveld, 29. juni.
 • 29. juni 2020 Lever du med irritabel tarmsyndrom (IBS)? Då vil vi gjerne høyre frå deg
  Avdeling for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden planlegg eit kurstilbod for innbyggarar med irritabel tarmsyndrom (IBS) hausten 2020. For å lage eit best mogleg opplegg til kurset, ønskjer vi kontakt med deg som har IBS og som kan tenke deg å hjelpe oss med å forme tilbodet.
 • 29. juni 2020 Er du nedstemt eller deprimert?
  Avdeling psykisk helse i Bjørnafjorden kommune tilbyr kurs i depresjonsmeistring.
 • 25. juni 2020 bade temparaturar Kor varmt er det i vatnet?
  Kvar veke i badesesongen tar dei driftige folka i avdeling for samferdsel og VA prøver av badevatnet på utvalde stader i kommunen vår. Dei sjekkar først og fremst vasskvaliteten for å avdekke eventuell forureining, men tar òg temperaturen på badevatnet som ein hyggeleg sideverknad.
 • 23. juni 2020 Viktige innspel frå skuleelevar
  I den digitale registreringa Barnetråkk blei elevar på femte og åttande trinn i Os inviterte til å teikne inn på kartet kvar dei går, syklar, leikar og samlast i nærområdet sitt. No er Barnetråkk-rapporten klar, og tilgjengeleg for alle.
 • 22. juni 2020 Ting å finne på i Bjørnafjorden i sommar
  Fotballskule, friidrett, kunst, kultur og friluftsliv. Dette er noko av det som skjer i kommunen vår i sommar.
Til toppen