Før sommaren starta eit større arbeid med organisering av fagtenester og stab i oppvekst. Endringsarbeidet skal sjå på korleis oppvekst skal organisere seg for framtida – til det beste for barn, unge og familiar i Bjørnafjorden. Alle delar av oppvekstsektoren er informert om bakgrunn for prosjektet og tidsperspektivet er frå august til og med desember 2021.

 

 

0 Kommentarer

 

Våren 2021 starta eit større endringsarbeid på oppvekstområde: Korleis sikre riktige tenester for barn med nedsett funksjonsevne som har rett på eit tilrettelagt barnehagetilbod ut i frå barnehagelova § 37? Karianne Moberg er barnehagefagleg rådgivar og ansvarleg for å organisere og gjennomføre arbeidet.
 

 

0 Kommentarer

 

Martha Heggland leiar arbeidsgruppa som jobbar med dokumentfangst. Det er mange ressurspersonar frå dokumentsenteret og tenesteområda som bidrar i arbeidet. Målet er å sikre arkivverdig informasjon og samtidig ivareta personvern og effektive arbeidsflytar. - Vi ser at dette kvalitetsarbeidet har resultert i mindre manuell journalføring og arkivering. Vi jobbar for å auke kjennskapen til dei verktøya vi har slik at fleire kan utnytte moglegheitane som ligg der. Dette arbeidet støttar opp om å vere digitalt førsteval, seier Martha.

 

 

 

0 Kommentarer

 

Vi er kanskje ikkje ordentleg kopla på endringsprosessar før dei plutseleg angår oss sjølve. Og dette er heilt normalt. Motstand mot endring vil komme på eit tidspunkt. Det er gjort mykje forsking på organisasjonsutvikling og det vil alltid, i større eller mindre grad, bli motstand mot endring. Mykje tyder på at den mest vanlege årsaka til motstand er ønskje om å ikkje miste det som betyr noko for ein, at dei tilsette ikkje forstår kva endringa går ut på eller ei oppfatning om at endringa ikkje er bra for organisasjonen. 

 

2 Kommentarer

 

Det er på høg tid at heile organisasjonen veit korleis Statleg finansiering av omsorgstenester (SIO) påverkar kommuneøkonomien i Bjørnafjorden kommune. Forsøksordninga avsluttar i 2023. Det betyr at vi i løpet av dei neste to åra skal sikre drifta med ordinær rammefinansiering. Arbeidet som skjer i Bjørnafjorden 22 vil vere til god hjelp for å førebu oss på tida etter SIO.

 

0 Kommentarer

 

Vivi Irene Fosse er rektor på Søre Fusa skule. Då ho starta jobben 1. november 2018, var ho rask med å henge opp ei stor Whiteboard-tavle på arbeidsrommet til lærarane. På tavla førte ho opp dag for dag, heile veka med viktige meldingar, møte, vikarlister og informasjon til dei tilsette. - Ofte blei det endringar undervegs med uventa ting. Tidsbruken med tavla var større enn det eg forventa den gong. Dessutan var det tungvint å endre informasjonen på tavla raskt nok, seier ho. Frå hausten 2020 fekk ho montert den digitale informasjonsskjermen. -Infoskjermen skaper betre informasjonsflyt, seier ho. Skjermen er plassert på arbeidsrommet til dei tilsette i skulen, eit rom der alle er innom fleire gonger for dagen. Eg bruker minimalt med tid til å lage innhald og oppdatere informasjon, og eg opplever at skjermen bidreg til å skape større fellesskap på arbeidsplassen ved at informasjonen når likt ut til alle.

 

1 Kommentar

 

Ein kvar leiar ønsker å engasjere sine tilsette på avdelingslingsmøte. Dessutan er det leiar sitt ansvar at viktig informasjon kjem fram og blir lest. Lene Tveit er einingsleiar på Fusa bu- og behandlingssenter og har personalansvar for rundt 90 tilsette. Lene løyste utfordringa med å skape engasjement på ein gøy og kreativ måte!  

 

0 Kommentarer

 

Vi tok ein prat med Lise Birkeland Kvittingen og Ottar Midtrød for å høyre kva dei tenker om å vere med i endringsforum for stab og støtte. Dei har konkrete tips og spennande tankar på korleis stabstenestene kan lukkast i møte med omstillingsarbeidet.

 

- Eg likar å samanlikne oss med fotball, seier Ottar. Om vi kan sjå for oss at Bjørnafjorden kommune er i ein fotballcup, er det stabstenestene som må spele dei innleiande kampane. Dei andre tenestene innan oppvekst, helse og velferd og samfunnsutvikling er avhengig av at stabstenestene spelar godt for å bli med i det vidare A-sluttspelet. Seriespelet er den daglege drifta- og laget vil bli meldt på store cupar som mellom anna har namnet kommunesamanslåing. I denne cupen kom vi langt i sluttspelet, men ikkje helt til topps. Det står framleis att potensiale for å ytterlegare forbetre og effektivisere, og difor er vi meldt på ein ny cup; Bjørnafjorden 22 som må til for å få pengar nok til å vere med vidare. På same måte som i ein fotballkamp, er organisasjonen avhengig av at vi spel kvarandre gode, og at alle spelarane har formålstenlege og faste plassar på banen, seier Ottar. - Med den rette organiseringa trur eg vi har eit enormt potensialet for å klare oss gjennom store endringar, seier Lise. - Vi må ikkje slå bein på kvarandre, men spele på lag og halde vår posisjon der vi er best, avsluttar Ottar metaforen sin. 

2 Kommentarer

 

Jorun Elin Dahl er leiar for koordinerande eining (KE). Til dagleg jobbar ho med samhandling på tvers av tenester, og ved sidan av jobb tar ho ein mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet i Samhandling innan helse og sosialetenester. Jorun Elin har eit stort engasjement for å jobbe på tvers av sektorane. Forsking viser at det er lønnsamt å lausrive seg frå sektorinndelingar for å bli betre på samhandling. - Dette er noko eg håper blir eit resultat i endringsprosessane i Bjørnafjorden 22, seier Jorun Elin. 

 

0 Kommentarer

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet.