Informasjon om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår. Vi informerer om nye smittetilfelle i vanleg arbeidstid, kl. 8-15.30, måndag til fredag. 

Status er 40 påviste smittetilfelle i Bjørnafjorden kommune sidan mars 2020. 

Lurer du på kvifor det kan vere forskjell mellom kommunen sine tal på smittetilfelle og dei som står i smitteoversiktene i media?
Media hentar tala på smitta frå det nasjonale smitteregisteret MSIS. Her står smitta personar oppført etter kva for kommune dei er folkeregistrerte i, ikkje kva for kommune dei faktisk oppheld seg i og er testa i.
Til dømes kan ein student vere folkeregistrert i Bjørnafjorden, men studere, bu, blir testa og få oppfølging frå helsetenesta i for eksempel Bergen, Oslo eller Trondheim. Bjørnafjorden kommune v/kommuneoverlegen blir berre varsla når nokon som er testa i Bjørnafjorden kommune får positiv test for covid-19, slik at smittesporing kan gjennomførast.
Dei "ekstra" smittetilfella er altså reelle, men oppheld seg i ein annan kommune og får oppfølging der.

Treng du å bli testa for korona?

Dette er hovudreglar for testing:

  • Du skal teste deg dersom du har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle). Barn under 12 år med lette symptom, kan sjå an eit par dagar før eventuell testing. 
  • Testing sjølv om du ikkje har symptom kan vere relevant dersom du er nærkontakt til personar som har fått påvist korona eller dersom du er pålagt karantene på grunn av utanlandsreise. Merk at du må vere i karantene heile perioden sjølv om du skulle få negativt prøvesvar.
  • Er du helsepersonell i karantene? Ring testtelefonen for meir informasjon.

Bestill time på nett

Du kan òg bestille time på telefon 475 08 412. Telefontider: måndag til fredag kl. 8.30-11.45/12.30-15. Laurdag og søndag kl. 9.15-10/11-13/14-16.30. 

Har du akutt luftvegsinfeksjon og treng legetilsyn?
Ring fastlegen din for vurdering/tilvising til koronalegevakt. Dersom fastlegen er stengt, ring legevaktsentralen på telefon 116117.

Har du generelle spørsmål om smittevern? 
Ring den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Du kan òg ringe vår lokale smitteverntelefon på 56 57 57 57 (kl. 15-16, måndag-fredag).

 

Det kan vera forvirrande å følgja med på alle tilrådingane som kjem frå nasjonalt og lokalt hald for tida. Kommuneoverlege i Bjørnafjorden kommune, Klaus Melf, minner om at dei aller viktigaste smittevernråda framleis er:

  • Hald avstand
  • Hugs meteren
  • Vask hendene
  • Hald deg heime dersom du er sjuk.

Men kor lang er ein meter? Helseminister Bent Høie viser deg det i denne videoen

Ein lærar på 1. trinn ved Søfteland barneskule har testa positivt for covid-19. 
Som følgje av dette må alle 30 elevane på trinnet og fire tilsette ved skulen i karantene fram til og med 6. november (10 dagar frå sist nærkontakt med den smitta) for å hindre potensiell smitte. Alle nærkontaktar er varsla.

Ei kvinne i 30-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Ho er smitta i Bergen.

Det har vore høge smittetal i Bergen over fleire veker. Bergen kommune innfører difor ei rekke lokale smitteverntiltak, som er strengare enn dei nasjonale retningslinjene.

For å hindre smittespreiing til Bjørnafjorden og dei andre nabokommunane til Bergen, anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at vi innfører nokre av dei same smitteverntiltaka som Bergen. 

Eit sambuarpar i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Smittevegen kan sporast tilbake til Bergen. Alle nærkontaktar i Bjørnafjorden kommune er varsla. 

Regjeringa har løyvd éin milliard kroner ekstra til kompensasjonsordninga for frivilligheit og idrett.

Ei kvinne i 40-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Smittevegen er førebels ikkje kjend.

Ei kvinne i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Smitteveg er kjend og kjem frå arbeidsplass i Bergen.

Om du er ein av dei som gler seg eller ikkje - Halloween og 31. oktober er like om hjørnet. Her er nokre gode råd frå Folkehelseinstituttet for korleis små og store kan markere snop-og-skrekk-festen og samstundes ta i vare smittevernet. 

Risikoen for smitte er størst når mange menneske samlar seg innandørs, utan at vi har tilstrekkeleg avstand.
NHO Reiseliv har gode råd for korleis vi kan arrangere julebord og andre sosiale tilstellingar på ein hyggeleg og trygg måte i koronatida.

Kontakt

Koronatest-telefon Bjørnafjorden kommune
Du kan også bestille time for test på nett (sjå i artikkelen)
Telefon: 475 08 412
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 815 55 015
Til toppen