Informasjon om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av Covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår. Vi oppdaterer når vi får melding om nye tilfelle.

Status er 16 påviste smittetilfelle i Bjørnafjorden kommune. Siste kjente tilfelle var 14. april.

Har du spørsmål om korona?
Ring vår smitteverntelefon på 56 57 57 57.

Har du akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tung pust?
Vi testar alle innbyggarar ved mistanke om covid-19. Ring fastlege eller legevakt for vurdering/tilvising til koronalegevakt.

Helsepersonell som har vore på ferie utanfor Noreg - sjølv om det aktuelle ferielandet er ei grøn sone -  blir testa for å hindre smittespreiing av koronavirus. 
FHI anbefalte tidlegare testing av helsepersonell som har vore i land utanfor Norden. Dette er no endra til å omfatte alle land utanfor Noreg, inkludert Danmark og Sverige.
Gi beskjed til arbeidsgivaren din dersom dette gjeld deg, og ta kontakt med prøvetakingsteamet for testing.

 

For å ha kontroll på smittevernet, må sjukeheimane ha nokre restriksjonar ved besøk. Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.

NB! Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus, vil vi på det sterkaste oppmode deg til å utsetje besøk på sjukeheimen til minimum 14 dagar etter heimkomst. Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon.

 

Informasjon til foreldre om barnehagekvardagen hausten 2020.

Koronalegevakta og prøvetakingsstasjonen flytter frå Røde Kors-huset til Beredskapsbygget på Moberg, og vil vere operative der frå og med onsdag 10. juni klokka 12.

Idrettsbygga i Bjørnafjorden kommune opnar endeleg for organisert aktivitet innandørs igjen. Dette gler vi oss til!
Føresetnaden for opning er at alle - deltakarar, arrangørar, trenarar, føresette og publikum - overheld retningslinjene for smittevern.

I løpet av neste veke, veke 20, skal endeleg alle elevane våre få kome tilbake på skulen!

Oppstartsplanen er utarbeidd i samarbeid mellom rektorane og kommunen. Årsaka til at det er ulike datoar for oppstart for ulike skular og klasser, har samanheng med lokale forhold som til dømes skulestorleik, tal på elevar, tilgjengelege undervisningsrom og skyss. Smittevern står heilt sentralt. Kvar enkelt skule vurderer og organiserer skuledagen for sine elevar i samsvar med råda i den nasjonale smittevernrettleiaren.

Rektor ved kvar skule vil sende ut meir informasjon om oppstart, smittevern og organisering av skuledagen til elevar og føresette. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med den aktuelle skulen.
Velkommen tilbake! 

Dei aller fleste elevar i grunnskulen har hatt heimeundervisning frå 13. mars, med digital oppfølging frå skulen. Etter kvart som skulane opnar igjen for stadig fleire trinn, vil  den ordinære  undervisninga skje på skulen. 

Bjørnefjorden kommune har beslutta at frå neste veke (veke 20) skal opningstida vere kl. 07.30-16.00 i dei kommunale barnehagane.

I tråd med dei nye retningslinjene frå nasjonale helsemyndigheiter og i samråd med smittevernoverlegen, har Bjørnafjorden kommune beslutta å gjennomføre fysiske politiske møte frå og med 7. mai. 
Føresetnaden er at alle deltakarar følgjer gjeldande smittevernreglar.

Treng du informasjon på andre språk enn norsk om koronaviruset, smitterverntiltak og restriksjonar? På desse nettstadane finn du oppdaterte informasjonsark og videoar på ei rekke språk.  

 

Kontakt

Smitteverntelefonen Bjørnafjorden kommune
Telefon: 56 57 57 57
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 815 55 015
Til toppen