Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Informasjon om koronaviruset

Koronaviruset (coronaviruset) dukka opp i Kina i desember 2019, og har spreidd seg til store delar av verda.
Verdas helseorganisasjon (WHO) har erklært spreiinga av koronaviruset som ein pandemi.  

Helsedirektoratet har sett i verk omfattande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset og for å bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Du finn den sist oppdaterte og sikraste informasjonen om koronaviruset på 

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.

Grunna nye restriksjonar og retningslinjer frå Folkehelseinstituttet, vel Bjørnafjorden kommune å utsette eller avlyse møte i folkevalde organ dei nærmaste vekene.

Det inneber at følgande møte er avlyst:

  • formannskapet 17. mars
  • strategisamling Lyseparken 18. mars
  • ekstramøte i kommunestyret 18. mars
  • arbeidsmøte i PBU 19. mars
  • kontrollutvalet 19. mars
  • administrasjonsutvalet 24. mars
  • ungdomsrådet 30. mars

Bjørnafjorden kommune oppmodar andre sekretariat til å avlyse eller utsetje sine møte, og ber om at andre møte i tilknyting til avvikling av møte i folkevalde organ også blir avlyst.

Vi kjem tilbake med nytt tidspunkt for desse møta.

For å førebygge spreiing av det nye koronaviruset til risikogrupper, har kommuneleiinga vedtatt å innføre besøksforbod ved Luranetunet bu- og behandlingssenter, Fusa bu- og behandlingssenter og Varafjell avlastningssenter. 
 

Ein mann i 50-åra som er busett i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for det nye koronaviruset. Mannen har vore på reise i eit område med vedvarande smitteutbrot og kom heim laurdag 7. mars. 

Mannen er isolert i eigen heim og alle husstandsmedlemmar er i heimekarantene. Mannen har milde symptom, medan dei andre husstandsmedlemmane ikkje har symptom.

Kommunen har sett i verk tiltak for å kartlegge eventuell smitterisiko. Vi kjem tilbake med meir informasjon.

 

 

 

 

 

 

Kommuneleiinga i Bjørnafjorden følgjer råda frå nasjonale helsemyndigheiter, og innfører restriksjonar for å førebygge smitte av det nye koronaviruset til innbyggarane i Bjørnafjorden.
I samband med dette har vi vedtatt å avlyse alle klasseturar utanfor kommunegrensene for barne- og ungdomsskuleelevar i kommunen inntil vidare.

 

I desse koronatider med store mengder informasjon og spekulasjonar, er det viktig å gjere det vi veit har effekt mot smittespreiing. Nemleg å gjere det vanskelegare for smitten å spreie seg.
Ofte er det enkle tiltak som skal til, men den samla effekten kan faktisk utgjere den store forskjellen.

 

 

Er du pårørande til nokon som bur eller oppheld seg ved Luranetunet, Fusa bu- og behandlingssenter eller Varafjell avlastingssenter? For å hindre smitte av det nye koronaviruset, innfører kommunen besøksforbod på institusjonane frå 12. mars. Dette gjer vi for å beskytte eldre, sjuke og andre som er i risikogruppa for viruset.

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. I denne filmen frå Helsedirektoratet får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller Helen, lege i Helsedirektoratet.

Filmen gir òg informasjon som er viktig for vaksne å vite.

Prøvetakingsteam kjem heim til personar ved mistanke om smitte
For å unngå at eventuell smitte spreier seg på legekontor eller legevakt vil helsepersonell frå kommunen gjere heimebesøk for å ta prøve av personar som kan vere smitta.

Dersom du har vore i område med vedvarande spreiing av koronaviruset eller har hatt nærkontakt med personar som har fått påvist koronasmitte, må du følgja med på om du utviklar feber, sår hals, hoste eller pustevanskar dei etterfølgjande 14 dagane.

 Her er råda frå kommuneoverlege i Bjørnafjorden kommune, Klaus Melf.

Kontakt

Smitteverntelefonen Bjørnafjorden kommune
Telefon: 56 57 57 57
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 815 55 015
Til toppen