Fødsel

helsenorge.no/gravid finn du god og nyttig informasjon om førebuing til fødsel og tida etterpå.

Du vel sjølv kor du vil føde

Den største fødeinstitusjonen i vårt fylke er Kvinneklinikken i Bergen (KK), men du kan òg føde på Voss sjukehus (Helse Bergen) og Stord sjukehus (Helse Fonna). Du treng ikkje bestille plass på førehand, men du må ha sendt inn opplysningane som skal i fødejournalen din.

Elektronisk innskriving i fødejournal

Ved innkalling til rutineultralyd i veke 18 vil du få innkallingsbrev på helsenorge.no med informasjon og lenke til innskrivingsskjema. Fyll ut og send inn skjemaet via helsenorge.no. i god tid før rutineultralyd i veke 18.

Innleggingstelefon for fødande: