Trygg start – tettare oppfølging i svangerskapet og småbarnstida

Trygg start er eit frivillig og gratis tilbod til familiar som kan ha nytte av tettare oppfølging i svangerskapet og i spedbarns- og småbarnsperioden.

Kva tilbyr vi?

Familien og vi som jobbar i Trygg start-teamet startar kontakta medan mor er gravid. Trygg start-teamet består av jordmor og helsesjukepleiar. Du som er gravid vil få tett oppfølging av jordmor i svangerskapet og ved behov i barseltida. Helsejukepleiar følger opp med jamlege heimebesøk frå barnet er fødd.

Alle familiar er ulike og har ulike behov. Vi tilpassar oppfølginga til kvar familie og har fokus på å gi foreldre tryggleik til å meistre foreldrerolla. Tilbodet kan gjelde fram til barnet fyller to år og kan avsluttast før, om familien ønskjer det.

Kven er tilbodet for?

Du/de kan ha utfordringar knytte til fysisk og/eller psykisk helse. De kan òg vere unge, einslege, ha erfaringar med rusmisbruk eller andre utfordringar i familien, vere nytilflytta med språklege/sosiale forhold eller andre utfordringar som påverkar foreldrerolla.

Tilbodet er gratis.

Slik tar du kontakt

  • Du kan sjølv ta kontakt på 56 57 51 64. Fastlege, familie, nettverk og samarbeidspartnarar kan også ta kontakt.
  • For å bestille time til første konsultasjon hos jordmor kan du òg sende e-post.
    • Oppgi berre namn, adresse, telefonnummer, termindato og om du treng tolk, så tar vi kontakt med deg. Vi vil òg gjerne vite om du er første- eller fleirgongsfødande. Ikkje oppgi annan sensitiv informasjon, det kan vi ta når vi møtest.

Her finn du oss

Osøyro nærjordmorsenter ligg i 2. etasje i Bjørnafjorden rådhus, inngang B.
Eikelandsosen nærjordmorsenter ligg i Fjord'n senter i Eikelandsosen.

Velkommen til oss!