Familieteamet

På grunn av sjukefråvær og ledig psykologstilling, tar dessverre ikkje kommunepsykologen eller familieteamet imot nye saker før 16. august.
Dersom du allereie er i kontakt med familiteamet/kommunepsykolog, får du melding om det blir endringar.

Har du behov for oppfølging i denne perioden, må du ta kontakt med fastlegen din. Du kan òg kontakte fagtenestene i kommunen direkte eller ringe sentralbordet på 56 57 50 00, for vidareformidling av kontakt.

Vi beklagar dette. Ny kommunepsykolog er på plass i august, og då vil kapasiteten bli betre.

 • Er du bekymra for barnet ditt si utvikling sosialt, følelsesmessig eller på andre område?
 • Ønskjer du å få til god samhandling med barnet ditt?
 • Er du redd for at barnet ditt slit psykisk og ønskjer hjelp til å finne ut av det?
 • Strevar du i foreldrerolla? Ønskjer du råd for korleis det kan bli lettare? 

Familieteamet i Bjørnafjorden kommune tilbyr rettleiing og støtte til foreldre og barn med ulike typar utfordringar.

Kven er Familieteamet og kva gjer vi?

Familieteamet er sett saman av fagpersonar frå ulike einingar i kommunen. Vi tilbyr rettleiing, kurs og grupper for foreldre, og samtaler med barn og foreldre. Vi samarbeider med andre tenester i kommunen for å kunne gi best mogleg hjelp. Vi kan òg hjelpe familiar med barn/unge med psykiske helseproblem, anten ved å tilby behandling eller ved å vise vidare til spesialisthelsetenesta.

Bjørnafjorden kommune held med jamne mellomrom 2-dagarskurs i emosjonsfokusert ferdigheitstrening for foreldre (EFST). 

  Slik tar du kontakt med oss

  Ring leiar for Familieteamet, kommunepsykolog Hanne-Marthe Liabø på telefon 469 47 919. Du kan òg ta kontakt med helsesjukepleiar eller kontaktperson i PPT eller barneverntenesta, så blir du vist vidare til oss.

  Kontakt

  Hanne-Marthe Liabø
  Psykolog
  Mobil: 469 47 919
  Til toppen