Fødsel

helsenorge.no/gravid finn du god og nyttig informasjon om førebuing til fødsel og tida etterpå.

Du vel sjølv kor du vil føde

Du treng ikkje bestille plass på førehand. Den største fødeinstitusjonen i vårt fylke er Kvinneklinikken i Bergen (KK), men du kan òg føde på Voss sjukehus (Helse Bergen) og Stord sjukehus (Helse Fonna)

Innleggingstelefon for fødande:

Til toppen