Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Tryggleikssjukepleiar

Tryggleikssjukepleiar er ein erfaren sjukepleiar som kan gi råd, rettleiing og informasjon om helsefremjande og førebyggande tiltak.

Målet er å skape tryggleik og trivsel, og styrke meistring av kvardagen, slik at du kan bu i eigen heim så lenge som mogeleg.

Kven er tilbodet til?

Alle over 77 år som ikkje allereie mottek tenester frå pleie- og omsorgstenesta i kommunen. 

Kva kan vi tilby?

Tryggleikssjukepleiar tar kontakt per brev med tilbod om eit førebyggande og helsefremjande heimebesøk av ein erfaren sjukepleiar.
Samtalen kan dreie seg om, til dømes:

  • Korleis du opplever kvardagen
  • Trivsel, nettverk og nærmiljø
  • Fysisk aktivitet og kva aktivitetar som er viktige for deg
  • Kosthald og ernæring
  • Bustaden din, og om du er trygg i heimen
  • Informasjon om kommunale tilbod og andre tenester
  • Det du elles måtte ønskje å snakke om

Du kan óg få hjelp til å fylle ut eventuelle søknader. Tryggleikssjukepleiar har teieplikt.

Vi arrangerer seniortreff for 77-åringar to gonger i året (mars og oktober).

Korleis går eg fram for å få hjelp?

  • Du eller dine pårørande kan ta direkte kontakt med tryggleikssjukepleiar på telefon eller e-post.
  • Du treng ingen søknad eller tilvising

Pris

Tilbodet er frivillig og utan kostnad.

 

Kontakt

Bjørg Aspenes Sjøbø
Telefon: 56 57 50 00
Mobil: 900 12 091
Til toppen