Slå eit slag for kvardagsglede!

Ver sosial, ha det kjekt og kom i litt betre fysisk form utover våren! 

Å streve med søvnen er noko dei fleste av oss opplever frå tid til annan. Men du kan få mykje betre søvn med relativt enkle grep - og heilt utan medisinar. Dette er utgangspunktet for søvnkurset "Sov godt".

Har du planar om å slutte å røyke? Då kan det vere lurt å melde seg på røykesluttkurs.

Stress har alltid vore og vil alltid vere ein del av dagleglivet vårt. Det er korleis vi forheld oss til stresset som er avgjerande for om stress blir eit problem eller ikkje.

På dette kurset vil vi gå gjennom stressteori - korleis tankar, følelsar og åtferd påverkar deg og korleis dei heng saman. 
Du vil lære deg grep for korleis du betre kan handtere stress i kvardagen.

Kurset Kom i gang er for deg som er motivert for å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet, men som ønskjer støtte eller ein ekstra dytt for å få det til.

Målet med kurset er at du får ein god start med endringa og aktivt prøver ut verktøy for å kunne fortsette på eiga hand.

Kurset inneheld:

  • 12 veker oppfølging.
  • Tilbod om ulike aktivitetar – både på Os- og Fusa sida.
  • Helsesamtale før og etter kurs.  Saman har vi fokus på din motivasjon for endring og mål for vegen vidare.
  • Undervisning i ulike tema for varig endring.

Har du utfordringar i kvardagen på grunn av smerter? Kunne du tenke deg å lære meir om korleis du kan gjere kvardagen betre?

Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker.
Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.

«Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Til toppen