Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som er avhengig av praktisk hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. 

Kva kan heimehjelpa hjelpe deg med?

Heimehjelpa kan hjelpe deg med tyngre husarbeid som støvsuging og vask av golv i dei romma du brukar til dagleg, skifte på seng og vask av bad. Vi vaskar vindauge to gonger i året.

Kven er tilbodet for?

Eldre eller funksjonshemma som bur heime, og som treng praktisk hjelp til tyngre husarbeid. Tenesta føreset at du har tekniske/elektriske innretningar og anna nødvendig utstyr som er vanleg i ein heim.

Du og kommunen avgjer saman kva for tenester du skal få. Målet er at du skal vere i stand til å bu heime.

Søk om heimehjelp 

Kva kostar tenesta?

Husstanden si samla inntekt avgjer kor mykje du må betale for heimehjelp. Prisane blir fastsette årleg av Bjørnafjorden kommunestyre, sjå prisar her.

 

Til toppen