Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) i Bjørnafjorden kommune er ein rådgivar og ressursperson innan ernæringsfeltet for anna helsepersonell i kommunen. 

Kva kan ein klinisk ernæringsfysiolog hjelpe med?

Klinisk ernæringsfysiolog jobbar tverrfagleg og på eit overordna nivå. Døme på arbeidsoppgåver kan vere:

  • Rettleiing og undervisning av helsepersonell og kjøkkentilsette for å auke ernæringskompetansen og gi dei tilsette større tryggleik.
  • Kurs og undervisning i ernæringsscreening, -kartlegging og -planlegging for helsepersonell 
  • Undervisning til pasientgrupper (IBS, hjarte-/karsjukdom, diabetes, KOLS, kreft)
  • Bidra i prosjekt for å betre ernæringa i ulike tenester, til dømes i bustader for psykisk utviklingshemma personar 
  • Vere med å etablere nye rutinar og prosedyrar for ernæringsarbeid

Helsepersonell er velkomne til å ta kontakt på telefon eller e-post. Det er ikkje mogleg å henvise pasientar til klinisk ernæringsfysiolog.

Til toppen