Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Koordinator og individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) er eit tilbod til deg som mottar hjelp frå to eller fleire instansar, og som har behov for koordinerte tenester. Ordninga med IP er frivillig.

Sjølv om du ikkje ønskjer å få utarbeidd ein individuell plan, kan du likevel be om å få oppnemnd ein koordinator. Koordinator skal syte for nødvendig oppfølging, samordning av tenestetilbodet ditt og framdrift i arbeidet med ein eventuell plan. 

Kven kan ha behov for individuell plan?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til å få ein individuell plan. Planen skal vere eit verktøy for samarbeid mellom tenestemottakar og hjelpeapparat, og mellom dei ulike tenesteytarane.

Dette kan vere aktuelt for personar som:

  • på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungere i dagleglivet
  • opplever gradvis fall i funksjonsevna over lengre tid
  • har kroniske lidingar
  • har fysiske, psykiske eller sosiale vanskar
  • har medfødd funksjonssvikt

Bjørnafjorden kommune brukar eit nettbasert verktøy for Individuell plan.
Planeigar og koordinator skal saman avklare kven andre som skal ha tilgang til planen. Deltakarane i ei ansvarsgruppe kan logge seg inn, lese planen og bidra til planarbeidet. For barn og unge, er føresette med på å bestemme innhaldet i planen. Når planen er sett i verk, vil du få tildelt brukarnamn og passord. 

Koordinerande eining (KE)

Koordinerande eining i kommunen har overordna ansvar for arbeid med IP, oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. Her jobbar fagpersonar frå ulike tenestestader, for å sjå til at dei ulike tenestene innan habilitering og rehabilitering verkar saman. 

Slik søker du om Individuell plan

Dersom det er andre som søker for deg, må du legge ved fullmakt.

Kva skjer vidare med søknaden?

Vi vil behandle søknaden din så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du få skriftleg melding om grunnen til det. Då vil du òg få opplyst om når du kan vente at vedtaket blir gjort.

Til toppen