Søk om tilskot til kulturminnevern

No kan du søka om tilskot til vern av kulturminne. Eigarar av private verneverdige kulturminne i Bjørnafjorden kan søkja om tilskot til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.

Dette er ei fylkeskommunal tilskotsordning, men det er kommunen som prioriterer søknadane og sender dei vidare til fylkeskommunen. Søknadsfrist er 15. januar.

Kva kan støttast – absolutte kriterium

Eigarar av regionalt verdfulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.
Du kan berre søka tilskot til faste kulturminne i Vestland som anten er:

1. Prioritert i kommunal kulturminneplan
2. Regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova.

  • Merk: Dersom du veit at bygget eller tunet har verneverdi, kan du søkje om tilskot sjølv om det førebels ikkje ligg i ein omsynssone.

3. Vurdert av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi.

Tiltak som oppfyller fleire av dei tre kriteria skal prioriterast.

Kva kan ikkje få støtte?

  • Tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunal eller kommunal eige
  • Tiltak på freda kulturminne.
  • Ordinær vedlikehald og drift

Søknaden må innehalda informasjon om

  • Eigartilhøve; namn, adresse og bankkonto for utbetaling av tilskot
  • Informasjon om objektet/ kva søknaden gjeld
  • Skildring av arbeidet/ tiltaket som er omsøkt
  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Gjennomføringsplan

Ufullstendige søknader vil ikkje bli vurderte.

Vilkår for tildeling

Tildeling føreset minst 50 % kommunal eller anna finansiering av tiltaket. I særlege høve kan kravet fråvikast. Tiltaka skal følgje antikvariske retningsliner og utførande handverkarar må ha utdanning eller realkompetanse innan bygningsvern og kunne vise til erfaring frå tilsvarande prosjekt.

Slik søkjer du

Gå til søknadsskjema 

Send søknad til Bjørnafjorden kommune innan 15. januar

Har du spørsmål?

Kontakt kultursjef Erik Vangsnes, telefon 472 77 146 eller kulturkonsulent Kristin Bøe Vangsnes telefon 913 76 329 eller e-post krb@bjornafjorden.kommune.no  

Les meir om ordninga på Vestland fylke sine nettsider