Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
 

Kulturminnevern

Alle kulturminne frå 1650 eller tidlegare er automatisk freda etter kulturminnelova. Kulturminne i sjø er automatisk freda frå dei er 100 år. Enkeltbygg eller bygningsmiljø kan fredast etter særskilde vedtak.

Søk etter kulturminne

På Riksantikvaren sin nettstad Kulturminnesøk kan du søka og få oversikt over dei registrerte kulturminna i Bjørnafjorden kommune. Du må søka etter kulturminne i "Fusa" eller i "Os, Hordaland". Det kan vera til dømes gravrøyser, bautasteinar, ruinar, bygningar og skipsvrak. Her kan du òg sjå kva for bygningar og stader som er freda og verna.

Treng du hjelp i faglege spørsmål knytt til kulturminne?

Kultureininga kan hjelpa til, eller formidla hjelp, i faglege spørsmål som gjeld kulturminne.

Kultureininga skal vurdera alle søknader om riveløyve eller fasadeendring for bygningar frå før 1920. Søknadar må ofte sendast vidare til Fylkeskonservator eller Riksantikvaren for uttale. Du må difor rekna med ei lengre sakshandsamingstid i slike tilfelle.

Kontakt

Erik Vangsnes
Kristin Vangsnes Bøe
Til toppen