Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

For støtte- og fritidskontaktar

Ein støttekontakt hjelper personar i alle aldrar som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del i kultur- og fritidsaktivitetar utanfor heimen. Støttekontakten får godtgjering av kommunen. 
Ein støttekontakt kan gå på besøk til brukaren, bli med på tur, kino, kafé, trening eller andre sosiale aktivitetar. Brukaren sine interesser og ønskje avgjer. Det skal vere givande både å ha og å vere støttekontakt.

Støttekontakten er oppdragstakarar, og ikkje fast tilsett i Bjørnafjorden kommune.

 

Kven kan vere støttekontakt/fritidskontakt?

Vi krev ingen fagbakgrunn.
Du må:

  • Vere påliteleg og stabil
  • Ha gode samarbeidsevner
  • Ha respekt for andre menneske
  • Ha overskot til å gi av deg sjølv
  • Ha evne til å etablere kontakt
  • Vere trygg på deg sjølv
  • Kunne setje grenser

Det skal vere givande og hyggeleg å vere støttekontakt/fritidskontakt. Samstundes er det viktig at tilbodet til tenestemottakaren blir både tenleg og forsvarleg. Alder, kjønn, personlegdom og interesser speler ei avgjerande rolle når vi skal kople støttekontakt/fritidskontakt og tenestemottakar.

Slik søkjer du om å bli støttekontakt/fritidskontakt

Dersom kommunen ikkje har eigna oppdrag ledig, kan godkjende støttekontaktar/fritidskontaktar stå på venteliste til vi finn rett oppdrag.

Rapportskjema for støttekontaktar

Du som er støttekontakt i Bjørnafjorden kommune skal levere rapport for oppdraget to gonger kvart år, innan 1. april og 1. oktober. Fyll ut rapportskjema for støttekontaktar

Til toppen