Søknadsskjema

Oversikt over søknadsskjema utarbeidd for Bjørnefjorden landbrukskontor, samt nasjonale søknads-, og rapporteringsskjema

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel i utmark til visse formål som næring og nyttetransport. Du må då søke kommunen om løyve. 

Søknadsskjema

Søknad om skadefelling

Skadefelling er eit tiltak for å avgrensa skade som skadegjerande viltartar gjer på ei interesse som skal vernast mot skaden. Løyve til skadefelling av hjort kan innvilgast dersom vilkåra i naturmangfaldlova § 18 første ledd bokstav b er oppfylte. Det er kommunen som fattar vedtak om løyve til skadefelling på hjort jf. naturmangfaldlova § 18 siste ledd

Søknadsskjema

Produksjonstilskot innan jordbruk

Formål med produksjonstilskot i jordbruket er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsettinger Stortinget har trukket opp.

 Fristane er 15. mars og 15. oktober.

Du kan lese meir om dette på landbruksdirektoratet si nettside

Regionalt miljøprogram innan jordbruk – RMP tilskudd

Søknadsfristen er 15. oktober

Her kan du søke RMP tilskot - Regionalt miljøtilskot

Opplysningane du legg inn i søknaden i år kan hentast fram igjen til neste år. Tilskotet vert vanlegvis utbetalt i mars måned året etter.

Tilskotsordninga er etablert for å oppretthalde kulturlandskapet og hindre forureining fra landbruket. Tiltaka og satser blir bestemt ut i fra kva Statsforvalteren i Vestland ser på som dei største miljøutfordringane i fylket.

Satsene justerast årleg.

Har du spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskot, kan du finne meir informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider om regionalt miljøtilskudd , eller ta kontakt med Landbrukskontoret

SMIL - Spesielle miljøtiltak innan landbruk

Gjeld tilskot til tiltak som fremjar natur- og kulturverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og reduserer forureininga frå jordbruket.

Kven kan søkje?

Den som eig eller leiger ein landbrukseigedom der det går føre seg jordbruksproduksjon med tilskotsrett, kan søkje tilskot. Den som leiger, må ha godkjenning frå eigaren. Privatpersonar og føretak kan søkje om tilskot.

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere forureininga ut over det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadane behandlast fortløpande av Landbrukskontoret inntil årets midler er brukt opp.

SMIL-ordningen er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Bygdeutviklingsmidler (BU-ordningen)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Då kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Det forutsettes at tiltaket er miljømessig forsvarleg.

Landbrukskontoret kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldande landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulighetene for finansiering.

For meir informasjon om hva som er prioriterte satsingsområder og kva krav som kan stilles til søknaden, se:

Innovasjon Norge - landbruk 

Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta, kan søkje om tilskot. Vi kan også gje tilskot til eigaren av eit jordbruksareal som blir leigd ut. For planerte areal kan vi i tillegg gje tilskot til areal som ikkje tidlegare er grøfta.

Tilskot til drenering av jordbrukdsjord

Til toppen