Regjeringa har vedtatt eit lokalt tilskot som kjem i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følgje av smittevernstiltak.
Målet er å fange opp bedrifter som fell utanfor den nasjonale, statlege kompensasjonsordninga. Bjørnafjorden kommune er tildelt 6 076 661 kroner, til fordeling på lokale bedrifter.

Ny søknadsfrist: 9. april.

Det er ei krevjande tid helsesektoren no er inne i, og det kan bli meir behov for smittevernutstyr enn det kommunen har per dags dato. Bjørnafjorden kommune oppmodar no alle næringslivsaktørar i kommunen som har smittevernutstyr til å ta kontakt.

 

Regjeringa har sett i verk omfattande tiltak og tilpassingar av ulike regelverk for å handtere koronasituasjonen. Ei rekke av tiltaka er retta mot  arbeidstakarar og næringsliv.
Her har næringsavdelinga i Bjørnafjorden kommune samla nyttig lenker til oppdatert informasjon.  

Det er fleire bedrifter som har permittert ansatte og fleire som no står i fare for å måtte permittere. På den andre sida er det fleire som har eit stort bemanningsbehov. Næringssjef i Bjørnafjorden kommune, Elin Bryn Thorsen, ber næringsdrivande svare på ei kort spørjeundersøking for å kartlegge behova. 

Koronaviruset råkar alle, og næringslivet står overfor store og krevjande økonomiske utfordringar som følge av dei nødvendige tiltaka nasjonale og lokale styresmakter har innført.

Til toppen