Overordna kommunale planar

Kommunen lagar planar innanfor alle sektorar. Nokre er lovpålagte og andre ikkje. Nokre planar følgjer plan- og bygningslova, medan andre planar er heimla i anna lovverk.

Kommuneplanen, som er delt i èin samfunnsdel og èin arealdel, er den viktigaste planen kommunen har for styring av samfunnsutviklinga. 
Kommuneplan for Bjørnafjorden kommune er under arbeid. Fram til denne er vedtatt, fungerer kommuneplanane for dei to samanslåtte kommunane som kommunedelplanar.

Bjørnafjorden kommune:

Tidlegare Os kommune:

Tidlegare Fusa kommune: 

Til toppen