Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Politiske utval 2019-2023

Her ser du ei oversikt over alle utval i kommunen, og kvart enkelt utval sine oppgåver.
Trykk på eit utval for å sjå møteplan, kva for saker utvalet har til behandling og medlemmar i utvalet.

Bjørnafjorden kommunestyre

 • Kommunen sitt øvste styrande organ.
 • Handsamar saker som fyrst har vore innom rådmann, ordførar og/eller dei ulike politiske utvala og gjer vedtak på kommunen sine vegne.

Bjørnafjorden formannskap

 • Heilskapsplanlegging (kommuneplan) og andre større planar som går på tvers av fleire sektorar.
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver.
 • Leier arbeidet med økonomiplanen og legg fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
 • Overordna personalpolitikk og organisasjonsutvikling.
 • Kjøp og sal av kommunale tomter og eigedomar
 • Andre prinsipielle saker som ikkje er lagt til andre utval og saker etter tilvising frå ordføraren
 • Valstyre for kommune-, fylkes- og stortingsval.
 • Ekspropriasjon/oreigning.
 • Vedtak i samband med sals- og skjenkeløyver.

Plan- og bygningsutvalet

 • Behandlar arealsaker etter plan- og bygningslov, jordlov og relaterte lover.
 • Ansvarleg for arealdelen til kommuneplanen og rammeplanar for infrastruktur i samband med areal: avløp, vatn, energi, trafikksikring.
 • Rapporterer til kommunestyret

Tenesteutvalet

 • Utvikling og oppfølging av tenestene kommunen tilbyr. Utvalet rapporterer til kommunestyret.

Råd for menneske med med nedsett funksjonsevne

 • Skal sikre at innbyggarar med nedsett funksjonsevne sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast.

Bjørnafjorden ungdomsråd

 • Skal sikre at ungdom sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder blir fatta.

Administrasjonsutvalet

 • Behandlar saker som gjeld det overordna forholdet mellom kommunen og dei tilsette i kommunen, til dømes lønn, arbeidsmiljø og sjukefråvær.
 • Utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer.

Kontrollutvalet

 • Kontroll og tilsyn med alle område i kommunen. Hovudføremålet er å sikre at innbyggarane har tillit til at kommunen løyser oppgåvene sine på best mogleg måte og i samsvar med gjeldande lover og reglar. Her kan du lese meir om kontrollutvalet

Eigedomsutvalet

 • Behandlar kommunens kjøp og sal av eigedom.

Bjørnafjorden eldreråd

 • Skal sikre at eldre innbyggarar sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast.

Bjørnafjorden valstyre 

 • Ansvar for førebuing og gjennomføring av kommune-, fylkestings- og stortingsval.

Klagenemnd

 • Har mandat til å avgjere klagesaker som gjeld enkeltvedtak (Gjeld ikkje vedtak som er gjort etter særlov, eller der det er fastsett i særlov at kommunestyret er klageinstans).
Til toppen