Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

A-ordninga

 A-ordninga er rapporteringsordninga for tilsetjings- og inntekstsopplysingar frå arbeidsgjevarar og andre opplysingspliktige til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-melding

Du skal kvar månad senda inn a-melding med opplysingar om alle tilsette, status for deira arbeidsforhold, trekt forskotstrekk, utbetalt løn, naturalytingar med meir. Du skal òg rapportera alle opplysingar om utrekning av arbeidsgjevaravgift for månaden.

Utbetalingsdato styrer fristen for rapportering i a-meldinga. Du skal rapportera løn og andre ytingar etter kontantprinisppet. Det betyr at du må rapportera alle utbetalingar i januar i a-meldinga for januar, seinast 5. februar, uansett om det er løn for januar eller etterskotsbetalt løn for desember året før.

Frist for levering av a-melding og betaling

A-meldinga skal som hovudregel leverast elektronisk. Du kan senda opplysingane via løns- og personalsystemet ditt eller registrere direkte i Altinn.

Betaling

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift skal du betala til Bjørnafjorden kemnerkontor annankvar månad. Som arbeidsgjevar har du plikt til å ha ein skattetrekkskonto eller ein garanti for skattetrekk.

Meir informasjon og rettleiing om a-ordninga finn du på Altinn.

Til toppen