Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen

Dersom husstanden si samla inntekt er under 548 500 kroner, kan du søke om redusert foreldrebetaling for plass i barnehagen og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar. 

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald i veka i barnehagen. Dersom barnet ditt har heildagsplass, må du betale for opphald utover dei 20 timane.

Les dette før du søker

Her finn du informasjon om korleis du går fram for å søke gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen, og kva opplysningar du må legge ved for at vi skal kunne behandle søknaden din.

Lenke til søknadsskjema finn du nedst i artikkelen. 

  • Føresette må sjølv søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid  Dette blir ikkje tildelt automatisk.
  • Send søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid så snart som mogleg etter at du har fått barnehageplass.
  • Føresette som søker må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Dersom barnet bur fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet har si folkeregistrerte adresse.
  • Føresette må søke til den kommunen barnet er folkeregistrert i.
  • Føresette må legge ved siste skattemelding (det som før heitte sjølvmelding), for å vise at husstanden si samla inntekt oppfyller kravet. Dersom de har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikkje står på den førehandsutfylte skattemeldinga, er de pliktige til å opplyse om dette.
  • Dersom de ikkje kan legge fram skattemelding, må annan dokumentasjon leggast fram, til dømes lønsslipp frå arbeidsgivar eller inntekt frå NAV.
  • Søknader utan tilstrekkeleg dokumentasjon vil ikkje bli behandla.

Kor lenge gjeld vedtaket?

Vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid gjeld frå den månaden vi i Bjørnafjorden kommune mottar søknaden og ut barnehageåret (juli).
Merk at vedtak frå mai gjeld til og med juli året etter.

Du må søke på nytt for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for husstanden si samla inntekt. Vi tilrår at du søker for neste barnehageår innan 15. mai. 

Du kan søke i løpet av barnehageåret dersom det er store og varige endringar i inntekta, til dømes på grunn av langtidsarbeidsløyse, samlivsbrot eller liknande.

Les meir

Om foreldrebetaling - informasjon frå Utdanningsdirektoratet

Søk om gratis kjernetid / redusert foreldrebetaling

Kontakt

Lena Epland Sløgedal
Leiar for barnehageutvikling og barnehagemynde
Mobil: 92423380
Til toppen