Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskulealder

Dersom eit barn har spesielle behov, kan ho eller han ha behov for ekstra oppfølging og/eller spesialpedagogiske tiltak.

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er sakkunnig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Kva er spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp kan vera støtte og rettleiing innan:

  • Språk
  • Åtferd
  • Sosial samhandling
  • Forseinka utvikling 

Foreldre, barnehage og spesialpedagog/logoped frå PPT utarbeider saman ein individuell utviklingsplan for barnet.

Hjelpa blir i hovudsak gitt i barnehagen av spesialpedagog eller logoped frå PPT. Pedagogen arbeider direkte med barnet, individuelt eller i mindre grupper, og gjev rettleiing til foreldre og tilsette.

Dersom barnet ikkje går i barnehage, kan PPT gje hjelp i heimen eller andre arenaer.

Tilbodet er gratis. Dei tilsette har teieplikt.

Slik søker du

Foreldra og barnehagen samarbeider ofte om å fylla ut søknaden om tilvising til PPT. (PDF, 212 kB)
Dersom barnet ikkje går i barnehage, kan foreldra ta direkte kontakt med PPT-kontoret.

Kontakt

Ingrid Kristin Askvik
Leder
Mobil: 932 61 493
Marita Hjelle
Leder
Telefon: 984 35 940
Mobil: 984 35 940
Til toppen