Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikra at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet.

Etter barnehagelova (§ 19g) kan føresette søka om individuell tilrettelegging for sitt barn. Dokumentasjon på dei særskilde behova til barnet må leggast ved søknaden.

Kommunen vurderer meldingane om behov/søknadane som kjem inn, og kan gjera vedtak om tilrettelegging. I behandlinga kjem vi til å henta inn dokumentasjon frå andre instansar som er relevante for barnet.

Om kommunen vedtar å dela ut tilretteleggingstilskot til barnehagen der barnet har plass, er det barnehagen saman med føresette som disponerer midlane slik at barnet får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet.

Slik søker du/melder du inn behov for individuell tilrettelegging

Bruk dette skjemaet for å søka/dette meldeskjemaet.

Send søknad/melding om behov til:

Bjørnafjorden kommune
v/Oppvekst
postboks 24
5649 Eikelandsosen

Frist for søknad/melding

Det er ingen frist. Søknader/innmeldingar blir vurdert løpande.

Til toppen