Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna, individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Vår plikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne bruke og ha nytte av barnehageplassen.

Kven er tilbodet for?

Barn med nedsett funksjonsevne som bur og har barnehageplass i Bjørnafjorden kommune. Barnehagen skal tilpasse tilbodet for barn som treng ekstra støtte i kortare eller lengre periode.

Kva går tilrettelegginga ut på?

Til dømes:

  • endring/tilpassing av bygg 
  • støtte til utstyr som barnet treng for å dra nytte av barnehagetilbodet
  • opplæring av tilsette
  • ekstra bemanning 
  • andre nødvendige tiltak

Tilbodet blir vurdert og justert om behovet til barnet endrar seg.

Slik går du fram

Send ein e-post for melde frå om behov for tilrettelegging.

Foreldre/føresette melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod til sitt barn. Du kan melde frå heile året, det er inga søknadsfrist. Tilbodet er gratis.

Kva skjer vidare?

Vi vurderer meldingane som kjem inn, og kan gjere vedtak om tilrettelegging.
Vi tar kontakt med barnehagen. Dersom det er nødvendig å hente dokumentasjon frå andre relevante instansar, tar vi først kontakt med foreldra for å be om samtykke.

Kva seier lova?

Les om retten til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod i barnehagelova §19  
Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova. Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen.

Kontakt

Signe Christensen
Mobil: 412 33 674
Til toppen