Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Tilsyn med barnehagar i Bjørnafjorden kommune

Tilsyn skal vera eit verktøy for å sikra barn gode oppvekstvilkår, og kvalitetssikra at barnehagane driv i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

Ved jamleg tilsyn vil eigar av barnehagen òg vera bevisst ansvaret sitt for barnehagen som verksemd etter "Lov om barnehagar" med forskrifter. Tilsynet som heilskap krev tverrfagleg og tverretatleg samarbeid.

Døme på tilsynsområde/tema kan vera om barnehagen følgjer rammeplanen for barnehagar i høve til innhald og fagområde, eller at barnehagen har tilstrekkeleg grunnbemanning i høve til heile plassar.

Sjå "Rutine for tilsyn med barnehagar i Midthordland kompetanseregion" (PDF, 399 kB) (PDF, 299 kB).

Kommunedirektøren har fått delegert mynde for tilsyn, men tilsynet vert utført av Oppvekst saman med kommunane i Midthordland kompetanseregion.

Sjå oversikt over tilsyn nedanfor etter kvart som dei blir gjennomførte.

 

Kontakt

Irene Kvåle Foer
Lena Sløgedal
Barnehagemynde frå 1.3.2020
Til toppen