Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 

Eg lurer på om barnet mitt treng spesialundervisning, kva gjer eg?

Ta først kontakt med skulen barnet ditt tilhøyrer. Skulen må vurdere om eleven har tilfredsstillande utbyte av undervisninga, og forsøke ulike tilpassa tiltak.

Dersom dette ikkje er tilstrekkeleg, viser skulen til Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). 

Årsak for å vise til PPT kan til dømes vere:

  • Mistanke om forseinka utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvanskar
  • Lærevanskar
  • Fagvanskar
  • Vanskar med konsentrasjon og merksemd
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale og emosjonelle vanskar
  • Funksjonshemming

PPT gjer deretter ei sakkunnig vurdering, utgreiing og tilråding. 
Rektor fattar vedtak om spesialundervisning, basert på tilrådinga frå PPT.
Lærar utarbeider ein individuell opplæringsplan (IOP) for eleven og skriv halvårsrapport for undervisninga.

Oppfølging av spesialundervisninga ved skulane

PPT har møte med kvar enkelt skule i september kvart år.
Skulefagleg rådgjevar i Bjørnafjorden kommune har årlege møte med kvar enkelt skule, kor vi drøftar kvart enkelt barn som får spesialundervisning og går gjennom individuelle opplæringsplanar og halvårsrapportar.

Til toppen