Publisert 07.07.2022

Kvart einaste sjølvmord er ein tragedie for den det gjeld, for familie og venner, og for lokalsamfunnet i
Bjørnafjorden kommune. Den nasjonale handlingsplanen har nullvisjon for sjølvmord i Norge, og legg til
grunn eit verdisyn om at vi som samfunn ikkje har nokon å miste i sjølvmord.

Bjørnafjorden kommune har no vedtatt ein lokal handlingsplan for førebygging av sjølvmord.

Publisert 27.06.2022

Bjørnafjorden formannskap vedtok i sak 89/2022 å legge utkast til forskrift for utleige av små elektriske køyretøy på offentleg grunn i Bjørnafjorden kommune ut på høyring. Høyringsfrist er 8 veker. 

Publisert 24.06.2022

Til offentleg ettersyn:
Bolaks AS søkjer om utvida areal for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Altaneset i Bjørnafjorden kommune.

Publisert 21.06.2022

Trafikksikringsplan for Bjørnafjorden kommune 2022 – 2026 er vedtatt i Bjørnafjorden kommunestyre 12.05.2022. Arkivsak 20/10778

Trafikksikringsplan for Bjørnafjorden kommune 2022 - 2026 (PDF, 3 MB) 

 

Publisert 21.06.2022

I samsvar med pbl. § 12-10 og § 12-11, blir det varsla høyring av planprogram for Aldalen akvakulturområde, plan-ID 20220300, Bjørnafjorden kommune.
Tiltakshavar er Bolaks AS og forslagsstillar er Multiconsult Norge AS.

Publisert 09.06.2022
Fire ungdommar saman med ordføraren og plakatar med innspel til samfunnsplanen

Formannskapet har vedtatt å leggja forslag til samfunnsdelen av kommuneplan for Bjørnafjorden kommune 2023-2035 ut på høyring, i samsvar med pbl. §11-14.

  • Frist for innspel: 31.08.2022.
     
Publisert 23.05.2022

 Bilete synar endringa.

  • Endring av reguleringsplan for Skåtaklubben Ytre
  • Merknadsfrist: 15.06.2022
  • Arkivsak: 22/3577 
Til toppen