Kunngjering: Forskrift om smitteverntiltak i Bjørnafjorden kommune, 7.11-23.11

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen, i samarbeid med kommunedirektøren i
Bjørnafjorden kommune 6. november 2020 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern
mot smittsame sjukdommar § 4-1.

§ 1 Formål og verkeområde
Forskriftas formål er å fastsette smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrensespreiing av SARS CoV-2 i befolkninga og blant helsepersonell, og sikre at tilstrekkeleg kapasitet i helse- og omsorgstenesta blir oppretthalde, slik at tenesta kan handtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstenester, i periodar der smittetala er stigande eller høge.
Forskrifta gjeld i Bjørnafjorden kommune.

Les heile forskrifta om smitteverntiltak i Bjørnafjorden kommune, 7.11-23.11