Publisert 21.09.2020

Bjørnafjorden ungdomsråd ønskjer å få fram kva som er dei viktige sakene for ungdom i Bjørnafjorden. Då treng dei hjelp og innspel frå ungdomsmiljøet og elevråda. Forslag til handlingsplan er no lagt ut på høyring.

Publisert 16.09.2020

 

 

 

 

Oppstart av arbeid med Statleg reguleringsplan for ny E39 Stord - Os (Hordfast)

Merknadsfrist: 30.10.2020

Arkivsak: 19/10170

Publisert 04.09.2020
  • Offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for Halhjemsmarka 3, felt B2
  • Merknadsfrist: 06.11.2020
  • Arkivsak: 20/14903
Publisert 03.09.2020

AS Bolaks har søkt om løyve til arealendring i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 33337 Lyngsnes i Bjørnafjorden kommune. Høyringsfrist: 01.10.2020.

 

Publisert 27.08.2020

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for Djupedalen, Haugland er vedteken.

Publisert 27.08.2020

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har kommunestyret i Bjørnafjorden godkjend detaljregulering for Fv.121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim, 16.06.2020.  

 

Publisert 26.08.2020
  • Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange
  • Frist for å klage: 16.09.20
  • Arkivsak: 20/2579
Publisert 25.08.2020

Benchmark Genetics Norway AS(BGN) har søkt om løyve til oppdrett av storsmolt av laks på lokalitet 12141, Lønningdal II, der det no er løyve HO 14 og 15 for rensefisk - denne produksjonen er no avslutta. Sjå søknad/følgjeskriv i vedlegg for ytterlegare informasjon.

 

Publisert 14.07.2020

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av endring av områderegulering for Samnøy industriområde Bjørnafjorden kommune, GBNR 104/1 m.fl. Planområdet ligg nord for Samnøy på Bogøya, i tidlegare Fusa kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Bjørnafjorden kommune.

Publisert 09.07.2020

Plan- og bygningsutvalet(PBU) gjorde vedtak om å leggja områdeplan for Strandvik ut til høyring og offentleg ettersyn 18.06.2020, men heimel i pbl.§§ 12-1, 12,2, 12-10 og 12-14. Høyringsfrist er 6 + 4 veker grunna fellesferien. Høyringsfrist 10.september.

Vi ønskjer innbyggjarane sine innspel og tilbakemeldingar på planen slik den no ligg føre - ta gjerne kontakt om det er noko de ønskjer å drøfte.

  

Til toppen