Publisert 27.08.2020

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har kommunestyret i Bjørnafjorden godkjend detaljregulering for Fv.121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim, 16.06.2020.  

 

Publisert 26.08.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange
 • Frist for å klage: 16.09.20
 • Arkivsak: 20/2579
Publisert 25.08.2020

Benchmark Genetics Norway AS(BGN) har søkt om løyve til oppdrett av storsmolt av laks på lokalitet 12141, Lønningdal II, der det no er løyve HO 14 og 15 for rensefisk - denne produksjonen er no avslutta. Sjå søknad/følgjeskriv i vedlegg for ytterlegare informasjon.

 

Publisert 14.07.2020

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av endring av områderegulering for Samnøy industriområde Bjørnafjorden kommune, GBNR 104/1 m.fl. Planområdet ligg nord for Samnøy på Bogøya, i tidlegare Fusa kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Bjørnafjorden kommune.

Publisert 09.07.2020

Plan- og bygningsutvalet(PBU) gjorde vedtak om å leggja områdeplan for Strandvik ut til høyring og offentleg ettersyn 18.06.2020, men heimel i pbl.§§ 12-1, 12,2, 12-10 og 12-14. Høyringsfrist er 6 + 4 veker grunna fellesferien. Høyringsfrist 10.september.

Vi ønskjer innbyggjarane sine innspel og tilbakemeldingar på planen slik den no ligg føre - ta gjerne kontakt om det er noko de ønskjer å drøfte.

  

Publisert 03.07.2020

Bjørnafjorden formannskap har i møte 19.06.20 kome med framlegg til meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten (PDF, 163 kB), for perioden 01.01.21 til 31.12.24.  Framlegget ligg til offentleg ettersyn til og med 03.08.20.  
Her finn du meir info om kven som kan veljast. Reglar for fritak finn du her

 

Publisert 02.07.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Søfteland Idrettspark
 • Merknadsfrist: 18.08.2020
 • Arkivsak: 20/1441
Publisert 02.07.2020
 • Vedtak av planprogram for Lyssand fabrikk 
 • Arkivsak: 19/10296
Publisert 02.07.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Drangsneset
 • Merknadsfrist: 20/4532
 • Arkivsak: 18.08.2020
Publisert 02.07.2020
 • Vedtak av detaljreguleringsplan for Hjelle B2, 61/104, 230 m.fl.
 • Frist for å klage: 15.08.2020
 • Arkivsak: 19/10248
Til toppen