Publisert 13.11.2020

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for trafikksikring for Bjørnafjorden kommune og offentleg ettersyn av planprogram, datert 08.09.2020, jf. vedtak i plan- og bygningsutvalet (trafikksikringsutvalet) 15.10.2020, sak 251/2020.

Her finn du alle dokumenta i saka

 

Publisert 06.11.2020

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen, i samarbeid med kommunedirektøren i
Bjørnafjorden kommune 6. november 2020 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern
mot smittsame sjukdommar § 4-1.

 

Publisert 04.11.2020

(PDF, 192 kB)Framlegg til barnehage- og skulerute (PDF, 192 kB) for Bjørnafjorden kommune er lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Publisert 03.11.2020
 • Vedteken endring av reguleringsplan for Hegglandsdalsvegen, Vallabrua
 • Frist for å klage: 25.11.20
 • Arkivsak: 20/2526
Publisert 30.10.2020

Bjørnafjorden kommune har gjort ei ny kvalifikasjonsvurdering etter Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) si avgjerd i sak 2020/607 om kommunen si kvalifikasjonsvurdering av Åsane Byggmesterforretning AS («ÅBF») og Donar AS.

Publisert 28.10.2020

Formannskapet vedtok i møte 27.10.2020 å senda forslaget til kommunal planstrategi for Bjørnafjorden kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB) ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er 27. november. Kommunestyret fattar endeleg vedtak 15. desember.

Publisert 23.10.2020

Tenesteutvalet vedtok i møte 21. oktober 2020 å legge endring av vedtekter for samordna opptak i barnehagane i Bjørnafjorden kommune ut til offentleg ettersyn.

Publisert 15.10.2020
 • Kunngjering av vedteken plan for Holdhus, 148/1
 • Frist for å klage: 06.11.20
 • Arkivsak: 20/3022
Publisert 29.09.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Solstrandstykket 
 • Merknadsfrist: 10.11.2020
 • Arkivsak: 20/2573
Publisert 29.09.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Klokkargarden - Grinda 
 • Merknadsfrist: 10.11.2020
 • Arkivsak: 20/700
Til toppen