Endring av reguleringsplan, Hamnevegen - Lientomta, 63/24

Klikk for stort bilete

  • Endring av reguleringsplan, Hamnevegen - Lientomta 
  • Merknadsfrist: 17.03.2021
  • Arkivsak: 21/716

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det med dette varsla om endring av detaljregulering for gnr./bnr. 63/24 m.fl. – Hamnevegen, Bjørafjorden kommune. Endringa vert handsama som ein forenkla planendring i tråd med Bjørnafjorden kommune sitt delegasjonsreglement. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å sikre ein betre tilpassing til både planlagde bygg, funksjon og med omsyn til terreng- og grunntilhøva på staden.

Merknader

Frist for uttale til endring av planen er sett til 17.03.2021. 
Uttalar skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur, Postboks 291, 5203 OS
eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Til toppen