Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange 20/34 m.fl

Klikk for stort bilete

  • Kunngjering av vedteken planendring- Skjelåsen, Drange
  • Frist for å klage: 16.09.20
  • Arkivsak: 20/2579

Planområdet
I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for skjelåsen, Drange, er vedteken. Endringa går ut på å endre tomteinndeling på nokre felt, fjerning av tomtegrenser i plankartet, erstatte mønehøgd med gesimshøgd for heile feltet, endre tal bueiningar for nokre felt.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 16.09.20. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 20/2579.

Dokument i saka finn du her

Til toppen