Offentleg ettersyn for detaljregulering av Borgavegen

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Borgavegen 
  • Merknadsfrist: 06.11.2020
  • Arkivsak: 19/10175

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Borgavegen lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Gjeldande reguleringsplan vert endra for å sikre betre tilpassing av veg med fortau til nokre naboeigedomar, for betre veggeometri, samt for å ivareta avkøyrslar, kryss og sikt. Tiltaket er eit av fleire for å sikre trygg skuleveg til
Borgafjellet skule og betre tilhøve for mjuke trafikantar i området elles.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 06.11.2020.

Dokument i saka finn du her

Til toppen