Offentleg ettersyn for detaljregulering av Klokkargarden - Grinda, 55/8 og 32

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Klokkargarden - Grinda 
  • Merknadsfrist: 10.11.2020
  • Arkivsak: 20/700

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Klokkargarden lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustadbygging. Dette gjelder bustader type rekkehus med tilhøyrande parkeringsgarasje under bakken. 27 bueiningar med ulik storleik og fordeling og tre einebustadar. Totalt innanfor planområdet vil det være 35 bustadeiningar, inkluderte eksisterande bustader.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 10.11.2020.

Dokument i saka finn du her

Til toppen