Offentleg ettersyn for detaljregulering av Solstrandstykket 63/7 m. fl.

Klikk for stort bilete

  • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Solstrandstykket 
  • Merknadsfrist: 10.11.2020
  • Arkivsak: 20/2573

I samsvar med plan- og bygningloven §§ 12-10 og 10-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Solstrandstykket lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å regulere arealet til bustadformål med tilhøyrande infrastruktur. Det er ønskjeleg å legge til rette for 5 einebustadar, samt opparbeiding av leike- og uteopphaldsareal.

Merknadsfrist

Dersom du har merknader til saka må dette sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 10.11.2020.

Dokument i saka finn du her

Til toppen