Oppstart av planarbeid - Amundsneset, 30/150 og 30/255

Klikk for stort bilete

  • Oppstart av planarbeid for Amundsneset
  • Merknadsfrist: 16.03.2021
  • Arkivsak: 20/16534

Planområdet
Føremålet med reguleringsplanen er å regulere området til industri og kai, inkl. Kontor og opphaldsrom innafor føremålet «anna næring». Områda i sjøen vil verte regulert til hamneområde i sjø. Det vil i tillegg regulerast noko vegareal innafor føremålet veg eller køyreveg og fortau.

Planområdet er på om lag 10,7 daa og er avgrensa som vist i varselkartet. Vegareal langs Røtingavegen er inkludert for å vise tilhøva rundt Lepsøybrua, sikre frisiktsoner og for å kunne utbetre kryss etter gjeldande krav.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 16.03.2021. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

A/STAB AS
Ulsmågvegen 7
5224 Nesttun
eller e-post til post@a-stab.no 

Til toppen