Oppstart av planarbeid - Elvehaugane 62/28

Klikk for stort bilete

  • Oppstart av planarbeid for Elvehaugane
  • Merknadsfrist: 15.10.2021
  • Arkivsak: 21/4111

Planområdet

Føremålet med planen er å legge til rette for bustader.  Planarbeidet er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel, der eigedomen er avsett til bustad, industri og friområde. Eigedomen ligg nært Vallaelva, og det er i politisk vedtak om oppstart stilt vilkår om at planen må byggast på kunnskapsgrunnlaget i forvaltningsplan for verna vassdrag Osvassdraget (2020). Planområdet er om lag 25 daa. 

Forslagsstillar er Erstad & Lekven Utbygging AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 15.10.2021. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Mathilde Ilper Johnsen
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Du finn meir info her 

Til toppen