Oppstart av planarbeid - Storhaugen

Klikk for stort bilete

  • Oppstart av planarbeid for Storhaugen
  • Merknadsfrist: 29.08.2021
  • Arkivsak: 20/4809

Planområdet
Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader. Området ligg som framtidig bustadområde i gjeldande kommuneplan og noverande bustadområde i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er på ca. 198 daa.

Forslagsstillar er Fiskarskogen Eigedom AS, Susanne og Amund Sperrevik og Storhaugen Utvikling AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknad til varsel om oppstart
Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 29.08.2021. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Du finn meir info her

Til toppen