Trafikksikringsplan til offentleg ettersyn

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 blir med dette ny kommunedelplan for trafikksikring for Bjørnafjorden kommune lagt ut til offentleg ettersyn, jf. vedtak i utval for plan, bygg og miljø 19.10.2021, sak 102/2021.

Sjå alle dokument i saka

Høyringsutkast Trafikksikringsplan Bjørnafjorden kommune 2021-2025 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1: Analyse av trafikkulykker i Bjørnafjorden kommune 2010-2019 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 2: Beskriving av planprosessen (PDF, 119 kB)

Vedlegg 3: Overordna føringar (PDF, 161 kB)

Vedlegg 4: Rettleiar Trafikksikker kommune (PDF, 9 MB)

Vedlegg 5: Kriterium for vurdering av innspel (PDF, 110 kB)

Vedlegg 6: Silingsliste vurdering av innspel (PDF, 213 kB)

Vedlegg 7: Viktige trafikksikringstiltak (PDF, 25 MB)

Vedlegg 8: Trafikksikringsplan for Bjørnafjorden kommune 2021-2025 - 1. gongs behandling (PDF, 745 kB)

Vedlegg 9: Hjertesone arbeidsdokument, Norconsult (PDF, 5 MB)

Send innspel og merknadar

Send innspel skriftleg seinast 10.12.2021. Saksnummer er 21/61368. Frist er sett til 10.12.2021.

Send høyringsinnspel

Til toppen