UTVIDING AV PLANOMRÅDET - ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGAVEGEN

Klikk for stort bilete

  • Utviding av planområdet - endring av detaljreguleringsplan
  • Frist for å komme med merknad til oppstartsvarslinga: 08.05.2020
  • Arkivsak: 19/10175

Planområdet

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varslar LINK arkitiektur AS på vegne av Bjørnafjorden kommune utviding av planområdet for Borgavegen, frå kryss ved Hegglandsdalsvegen til kryss ved Nordmarka. Vegen er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Borgafjellet skule.

Hensikta med planarbeidet er m.a å justere vegbredde og sikre avkøyrslar langs strekka. Det er òg trong for betre tilpassing til tilgrensande reguleringsplanar.

Merknad til varsel om oppstart

Innspel til utviding av planomådet sendast til:

LINK arkitektur AS v/Randi Nicolaisen, PB 383, 0102 Oslo eller per e-post 

Merknadsfrist

Frist for å gje merknader til varsel om utvidinga er 08.05.2020.

Dokument i saka finn du her

Til toppen