Varsel om endring etter forenkla prosess - Detaljreguleringsplan for Åsamyrane

Klikk for stort bilete

  • Varsel om endring etter forenkla prosess 
  • Merknadsfrist: 15.02.2021 
  • Arkivsak: 21/408

Endringa inneberer eit nytt plankart der avkøyring mot Lyseklostervegen er tatt vekk og erstatta med føremål kombinert bebyggelse og anleggsføremål som resten av planområdet primært er avsett til. Gang- og sykkelveg med tilkomst til Lyseklostervegen er ført vidare, men med ein litt annan trasé for betre tilpassing til terrenget. 

Merknadsfrist

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 15.02.2021.
Uttalar skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os
eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no 

Til toppen