Vedtak av Hjellemarka III, 61/229, endring av reguleringsplan

Klikk for stort bilete

  • Vedtak av Hjellemarka 3, 61/229, endring av reguleringsplan
  • Frist for å klage: 26.06.2020
  • Arkivsak: 20/1414

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 12.05.2020, sak 33/2020,  godkjent endring av reguleringsplan for Hjellemarka 3, 61/229.

Føremålet med planen er å endre område frå frittliggjande småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. Talet på bueiningar vert auka frå 6 til 19.

Planen er bindande for alle arbeid og tiltak innafor planområdet, jfr. § 12-4 i plan- og bygningsloven.

Frist for å klage på vedtaket er 26.06.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløysning må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningslova. Det blir elles vist til § 12-12 i Plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg og vis til saksnummeret 20/1414.

Lenke til arkivsak

Til toppen