Vedtak om endring av områderegulering for Lyseparken, 13/29

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Lyseparken
  • Klagefrist: 05.08.2021
  • Arkivsak: 21/5033

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av områdereguleringsplan for Lyseparken,13/29, er vedteken. 

Endringa går ut på leggja til rette for etablering av nytt VA-anlegg med ny avlaupspumpestasjon og nettstasjon for BKK i sideareal til veg.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 05.08.2021, jf. fvl. § 29. 

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 21/5033. 

Dokument i saka finn du her

Til toppen