VEDTEKEN DETALJREGULERING FOR DRANGSNESET, 21/3

  • Vedteken detaljregulering for Drangsneset, 21/3
  • Frist for å klage: 18.10.2021
  • Arkivsak: 20/4532

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 17.06.2021, godkjent detaljregulering for Drangsneset 21/3.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for å etablere bustader, friluftsområde, leikeplass og anna uteopphaldsareal, samt tilhøyrande infrastruktur. Planområdet er regulert til bustadsføremål i gjeldande arealdel av kommuneplan. I forslag til ny kommuneplan er arealføremålet «bustadbebyggelse» foreslått vidareført.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 18.10.2021. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr. 20/4532

Dokumenta i saka finn du HER

Til toppen