Slik søker du gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Dersom husstanden si samla inntekt er under 566 100 kroner, kan du søke om redusert foreldrebetaling for plass i barnehagen og gratis kjernetid for 2–5-åringar.

Les dette før du søker. Her finn du informasjon om kven som har rett til redusert foreldrebetaling og til gratis kjernetid i barnehagen, om korleis du går fram for å søke og kva opplysningar du må legge ved for at vi skal kunne behandle søknaden din. 

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage

Kven kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen?
 • Husstandar med samla brutto årsinntekt under kr 566 100 kan søke om redusert foreldrebetaling.
  Du/de skal altså ikkje søke dersom husstanden si samla brutto årsinntekt overstig kr 566 100.

Kven har rett på gratis kjernetid?

Alle 2–5-åringar i husstandar med inntekt under 566 100 kroner har rett på gratis kjernetid i barnehagen. Ordninga gjeld òg for barn med utsett skulestart. 

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald i veka i barnehagen. Dersom barnet har heildagsplass, må du betale for opphald utover dei 20 timane.

Kva slags inntekt er med i berekninga?

Foreldrebetalinga i barnehagen skal bereknast ut frå husstanden si samla skattepliktige kapital- og personinntekt.

 • Ein husstand er ektefellar, registrerte partnarar eller sambuarar.

 • Sambuarar er to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn.

Dersom eit barn ikkje bur fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga bereknast ut frå inntekten i husstanden der barnet er folkeregistrert.

Må føresette sende søknad?
 • Ja, føresette må sende søknad. 

 • Føresette som søker må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Dersom barnet bur fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet har si folkeregistrerte adresse.

 • Føresette må søke til den kommunen barnet er folkeregistrert i.

 • Føresette må legge ved siste skattemelding.

 • Dersom inntekta avvik frå skattemeldinga, må de vise det ved å legga ved lønsslipp for dei siste tre månadene.

 • Dersom de ikkje kan legge fram skattemelding, må de legge ved annan dokumentasjon, til dømes lønsslipp frå arbeidsgjevar eller inntekt frå NAV. Vi kan ikkje behandle søknader utan tilstrekkeleg dokumentasjon.

Når gjeld vedtaket frå, og kor lenge gjeld det?

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå den første månaden etter at Bjørnafjorden kommune mottar søknaden og ut barnehageåret (juni). Vedtak frå august gjeld altså til og med juni året etter.

Du må søke på nytt for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for husstanden si samla inntekt. Vi tilrår at du søkjer for neste barnehageår innan 15. mai. 

Du kan søke i løpet av barnehageåret dersom det er store og varige endringar i inntekta, til dømes på grunn av langtidsarbeidsløyse, samlivsbrot eller anna.

 

Her finn du lenker til søknadsskjema, og meir informasjon om foreldrebetaling: 

Les meir om foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

Søk om gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling

Kontakt

Marit Seppola
Telefon: 55 55 33 33
Mobil: 484 05 974
Til toppen