Publisert 11.06.2021

Grunna testing, vil det kunne oppstå trykkvariasjoner og korte brot i vassforsyninga i områda Hegglandsdalen, Lyssand, Sveo, Hatvikvegen og Midtbø, mandag den 14.juni, frå kl 10:00 til kl 11:00.

Publisert 09.06.2021

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Midtbøvegen, Hatvikvegen, Bøvegen og Bjånesvegen, torsdag den 10. juni frå kl 09:00 til kl 11:00.

Publisert 09.06.2021

Driftsavdelinga skal skifte nokre heller, fuge, sande og stelle vegen i det såkalla "Bydraget" på Osøyro i helga 10.-13. juni.
Enkelte område vil bli sperra av i periodar, inkludert parkeringssonene ved nokre av butikkane.

Vi beklagar ulempene, og lovar å jobbe så raskt vi kan.

Publisert 07.06.2021

Arbeid med rehabilitering av vassleidning i Stølsvegen er planlagt å starte opp 8. juni, og vil pågå fram mot fellesferien. Det skal graves i vegen mellom nummer 23 og nummer 41. Trafikk kan passere, men kun i eit felt, så litt venting må påreknast, spesielt i arbeidstida.

Publisert 07.06.2021

Grunna lekkasjeutbetring, vil det bli stengt vatn på Svegane og i Ulven Leir, tirsdag den 8.juni, frå kl 09:00 til kl 17:00, eller til arbeidet er ferdig. Gul tank med drikkevatn blir plassert på parkering  ved inngang Ulven leir.

Publisert 04.06.2021

Det er redusert tilrenning til vasskjeldene i Eikelandsosen og Holdhus vassverk. Sidan det er varsla lite nedbør framover, må vi dessverre innføre forbod mot hagevatning/bruk av vasspreiar for abonnentar tilkopla desse kommunale vassverka. Forbodet gjeld frå fredag 4. juni klokka 12.

Vi ber alle redusere unødig vassbruk. Ny melding kjem når forbodet blir oppheva

Publisert 04.06.2021

Tidlegare har driftsavdelinga vår målt temperaturen i vatnet på utvalde badeplassar på Os-sida i sommarmånadane. No blir det slutt på badetemperaturar frå kommunen si side, men vasskvaliteten vil framleis bli målt jamleg.

Publisert 04.06.2021

Det pågår anleggarbeid i Auredalen.

Gangvegen mellom Auredalen og Kvernhusrenen vert stengt på dagtid mellom kl. 07-15.

Sti til sjø vert stengt når graving startar.

 

Publisert 02.06.2021

 Grunna arbeid vil det bli stengt vatn i deler av områda Lyssand og Midtbø, torsdag den 03.juni, frå kl 09:00 til kl 11:00 eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 27.05.2021

I samband med vegprosjektet Fv. 5156, Åsen – Helleskaret, er vi no i gong med hogst av vegtraseen, som eit forberedande arbeid til sjølve vegprosjektet.

Hogstarbeidet vart starta opp i veke 21, og vil halde fram ut august 2021.

 

Det er spesielt viktig at alle som oppheld seg i området der det pågår hogstarbeid tek omsyn til aktuell skilting, og held minimum 100 m avstand til hogstarbeidarar og hogstmaskiner/anleggsmaskiner.

Det vil i tida når det pågår arbeid bli skilta med «Adgang forbudt – hogstarbeid pågår». Det er då særs viktig at ingen tar seg forbi avsperringa og inn i området.

Tømmeret kjem til å bli transportert ut av området. Det blir derfor noko transport med tømmerbil forbi Lysekloster skule og på vegen inn til tomta bak Lysekloster barnehage.

 

Til toppen