Tømming av septiktank/slamavskiljar

Norva24 tømmer private septiktankar/slamavskiljarar på vegne av Bjørnafjorden kommune.

Kva er ditt ansvar som huseigar?

Dersom du har ein privat septiktank/slamavskiljar, har du ansvar for å halde anlegget i orden, jf. plan- og bygningslova. Dersom anlegget forureiner, har du som eigar plikt til å rydde opp. Kontroller slamavskiljaren og avrenningsrøyret med jamne mellomrom, slik at du unngår forureing eller oppsamling av kloakk inne i huset.

Kva er Bjørnafjorden kommune sitt ansvar?

Bjørnafjorden kommune er forureiningsmyndigheit  for mindre avløpsanlegg. Det vil seie at vi godkjenner og fører tilsyn med slamavskiljarar/septiktank. Vi kan når som helst ha tilsyn eller kontroll.
Norva24, som tømmer slamavskiljar/septiktankar på vegner av Bjørnafjorden kommune, følger opp at tømminga skjer med faste mellomrom. Dei gir beskjed nokre dagar før tømming, slik at slamavskiljaren er tilgjengeleg.

Bjørnafjorden kommune tar eit gebyr for å tømme private slamavskiljarar/septiktankar.

Skal du montere slamavskiljar?

Før du monterer eit minireinseanlegg eller privat slamavskiljar/septiktank, må du først få utsleppsløyve i samsvar med denne forskrifta. (PDF, 184 kB) 
Røyrleggarmelding må òg vere godkjent før arbeidet startar opp.

  • Krav til slamavskiljar for heilårsbustad er 4 m3, med avrenning i tett leidning til sjø eller infiltrasjon. Tømming skjer kvart andre år.
  • Krav til slamavskiljar for fritidsbustader er 4 m3, med avrenning i tett leidning til sjø eller infiltrasjon. Tømming skjer kvart fjerde år.

Norva24 utfører tømming på vegne av Bjørnafjorden kommune. Du kan kontakte dei på telefon 57 78 11 70 eller e-post slovag@norva24.no

Til toppen