Helseministeren besøker Luranetunet onsdag 25. januar

Portrettfoto av helseminster Ingvild Kjerkol - Klikk for stort bileteHelseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Stortinget

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøker Bjørnafjorden kommune og Luranetunet bu- og behandlingssenter onsdag neste veke.
 

Det er duka for offisiell opning av det nye, flotte kjøkkenet på Luranetunet og informasjon om korleis den nye kjøkkenløysinga i Bjørnafjorden kommune sikrar både betre mat for bebuarane og betre bruk av dei tilsette sin kompetanse.
I tillegg vil statsråden få høyre om Bjørnafjordenmodellen - Bjørnafjorden kommune si ordning for å rekruttere fastlegar midt i den nasjonale fastlegekrisa.

Betre matomsorg - og betre tid til pleie

- Eg begynte å jobbe for kjøkkenløysinga som opposisjonspolitikar i 2015. Det er ei stor glede at vi i posisjon i Bjørnafjorden endeleg har fått dette til - både for dei eldre og for dei tilsette, seier ordførar Trine Lindborg (Ap) som er vertskap for besøket.
- No kan vi bruke kompetansen og ressursane rett. Vi får betre matomsorg samstundes som vi frigir meir tid til pleie. Dette er ein jubeldag for Bjørnafjorden, og ekstra stas at helseministeren kjem til oss for å sjå på våre løysingar, seier Lindborg.

Mykje god helse i god mat

Produksjonskjøkkenet ved Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) lagar middagar for både eigne bebuarar, bebuarane på Luranetunet, brukarane av dagsentera og heimebuande som får middag levert på døra.
I tillegg har både Luranetunet og FBBS tillagingskjøkken. Her lagar matfagleg tilsette til maten for servering. Dei lagar òg dei delane av måltidet som ikkje er eigna til oppvarming, som til dømes kokt fisk og grønnsaker.

Eldre dame og pleiar - Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune
Korleis var det før?
 • Luranetunet bu- og behandlingssenter hadde tidlegare avdelingskjøkken rundt omkring på heile senteret, totalt 18 kjøkken.
 • Ferdige middagar blei kjøpte inn frå ein stor privat aktør, gjennom innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune.
 • Middagane blei laga på eit storkjøkken etter kok-kjøl-prinsippet. All maten som blei levert hadde allereie vore varmebehandla. Når maten då blei varma opp endå ein gong, var resultatet ofte verken fristande å sjå på eller ete. Ofte var grønsaker «ihelkokte» og fisk oversteikt allereie før maten skulle bli varma opp endå ein gong.
 • Måltidstilbodet var lite fleksibelt og det var vanskeleg å få endra leveringane dersom det til dømes kom nye bebuarar med allergiar eller andre diettbehov. Det kunne gå opp til 14 dagar før rett type mat var på plass.
 • Helsepersonell i avdelingane varma opp middagsporsjonane og serverte dei til bebuarane. Det varierte frå dag til dag kven som hadde denne oppgåva. Kvaliteten frå dag til dag og mellom avdelingar varierte stort. Å drive opplæring var svært utfordrande når så mange personar var involverte i matansvaret.  

Fusa bu- og behandlingssenter hadde samtidig sitt eige produksjonskjøkken, der middagar blir laga frå grunnen av gjennom kok-kjøl-prinsippet. Modellen for sluttillaging av middagar var den same som ved Luranetunet, men spreidd over seks post-/avdelingskjøkken.

Gode opplevingar ved måltidet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøker Luranetunet bu- og behandlingssenter onsdag 25. januar 2023 klokka 13.

Ordførar i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg (Ap) er vertskap, saman med tilsette ved Luranetunet og i øvrige helse- og velferdstenester i kommunen.

Statsråden opnar det nye kjøkkenet på Luranetunet, og får samstundes informasjon om arbeidet med og målsettinga for den nye kjøkkenløysinga i pleie- og omsorgssektoren.
Eit måltid med bebuarar skal det òg bli tid til, før ho får høyre om Bjørnafjordenmodellen og arbeidet med å rekruttere og utvikle fastlegar i kommunen.

- Denne kjøkkenløysinga er nøkkelen til auka kvalitet på maten, seier serviceleiar på Luranetunet, Øystein Grytøyr, som òg har fagbrev som kokk.
God matomsorg er viktig for trivsel og for å førebygge og behandle feil- og underernæring. Nasjonalt reknar ein med at om lag 1/4 av heimebuande tenestemottakarar og 1/3 av sjukeheimsbebuarar er i ernæringsmessig risiko eller underernærte. Målet med den nye kjøkkenløysinga er å gi gode opplevingar ved måltidet, større matglede og valfridom for alle brukargruppene våre, seier Grytøyr.

Rett bruk av helsepersonell

Den nye kjøkkenløysinga sikrar òg at helsepersonell kan fokusere på helsefaglege oppgåver når dei er på jobb og ikkje på mattillaging.  Kvaliteten på middagane er høgare, og det går mykje raskare å justere leveringane av spesialtilpassa mat etter kva bebuarane til ei kvar tid treng. I tillegg er det etablert nokre fleire arbeidsplassar lokalt ved kommunedelsenteret i Eikelandsosen.

Bjørnafjordenmodellen: Fint å vere fastlege

Folk treng fastlegen.
Fastlegen treng tryggheit og gode arbeidsvilkår for å kunne gjere jobben sin.
Derfor har Bjørnafjorden kommune laga ei ordning som sikrar at dei som etablerer seg som fastlege i kommunen vår kan konsentrere seg om pasientane sine og å utvikle seg som lege.
Dette er Bjørnafjordenmodellen for fastlegar:
 • Ekstra kommunalt basistilskot 
  Kommunen betaler ekstra basistilskot kr 325,- per pasient (opp til 1000 pasientar), som kjem i tillegg til det statlege basistilskotet på kr 675,- 
 • Ekstra årleg driftstilskot 
  50 000,- øyremerkt investeringar, for eksempel inventar og medisinsk utstyr.
 • Moglegheit for reduserte pasientlister
  800-900 pasientar, om du ønskjer det.
 • Gjenkjøpsgaranti av fastlegeheimel
  Om du vil avvikle i løpet av dei tre første åra, kjøper kommunen tilbake heimelen. 
 • Dekking av praksisutgifter ved behov for vikar
 • Oppstartsgaranti for null-heimlar
  Kommunen dekker basistilskot opp til 600 pasientar i inntil 12 månader + gjenkjøp av utstyr (inkludert fellesutstyr) ved kontoret dersom du avviklar i løpet av dei tre første åra.
 • 60 % kompensasjon ved sjukefråvær for barn under 12 år 
  i inntil 10 dagar per år. For ALIS-legar også ved eigen sjukdom.
 • Fastlønn for legevakt
 • Insentivlønn for legevakt for kommunale fastlegar

Gode vilkår for ALIS/LIS1

 • Rettleiing og individuell utdanningsplan tilsvarande krava i spesialistforskrifta.
 • ALIS-ordninga dekker praksiskompensasjon ved fråvær frå fastlegepraksis i samband med læringsaktivitetar og rettleiing, inkludert førebuing
 • 60 % kompensasjon ved sjukefråvær for deg/barn under 12 år i inntil 10 dagar per år (fram til sjukeavbrotsforsikring gjeld).
 • Kommunen dekker utgiftene til læringsaktivitetar som ikkje blir dekte av Legeforeningen.
 • Eigen kommunal ALIS-/LIS1-koordinator.

Les meir: - Gjer det mogleg å ha det fint som fastlege. Intervju med fersk fastlege i Bjørnafjorden, Anette Hetlevik.

Til toppen