Hole eiker

Hole eiker

Intensivt skogbruk, jordbruk og utbygging av bustader er årsaka til at gamle tre forsvinn frå naturen. Det er meir enn 1500 artar av insekt, sopp og lav som er knytte til hole eiker, og mange fugleartar og flaggermus nyter godt av gamle eiketre. Hole eiker er også viktig for biologisk mangfald, sidan mange av dei tilknytte artane er sjeldne eller står på raudlista, og nokre har ingen andre leveområde enn dei gamle trea. I eit einaste holt eiketre kan det finnast 25 raudlistearter av billeartar. Eit godt eksempel på det er ein familie med storvokste hjortebiller, som lever berre i gamle tre. Vidare er hol eik ein viktig del av kulturlandskapet, og vern av dei vil bevare unike verdiar knytte til norsk natur og kultur. Det er vårt felles ansvar å bevara denne viktige naturtypen og leveområdet for mange ulike artar.

Ei hol eik er ei eik som har ein diameter på minst 63 cm, som tilsvarar ein omkrets på 200 cm, eller ei synleg hol eik med ein diameter på minst 30 cm, som tilsvarar ein omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets vert målt i brysthøgde (1,3 m) over bakken. Ei synleg hol eik er definert som ei eik med eit indre holrom som er større enn opninga, og der opninga er større enn 5 cm. 

Søknad om tiltak på hol eik

Om du eig eller driv ein jordbrukseigedom og skal setje i gang eit jordbrukstiltak som påverkar ei hol eik, må du melda frå til kommunen. Tilbakemelding frå kommunen må liggje føre før tiltaket kan utførast.

Tiltak som påverkar ei hol eik på ein privat eigedom, er ikkje søknadspliktig så lenge tiltaket ikkje inngår i ei byggje- eller delingssak eller annan offentleg sakshandsaming. Likevel pålegg aktsomheitsplikta eigaren å gjere ei sjølvstendig vurdering av konsekvensane dette vil få for eiketreet. Viss du er usikker på om du kan gjennomføre tiltaket, bør du kontakte kommunen for å få rettleiing.

Søknadsskjema
 

Tilskot til tiltak for truga naturtypar

Du kan søkje økonomisk støtte til tiltak som tek vare på hole eiker med tilhøyrande artsmangfald. Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje tilskot til dømes trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv.

Du søkjer i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Sjå meir informasjon under "Tiltak til trua naturtypar". Hugs at fristen er 15. januar.

Lenke for å søkje støtte til tiltak: Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)

Hule eiker i randsonen mellom skog og kulturlandskap | Hule eiker (hule-eiker.no)

Les meir om hole eiker
 

Kontakt

Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269